Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 1
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 1 Print E-mail
คมสัน สุริยะ


ผมโชคดีที่ได้รับรางวัลช้างทองคำ ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2550 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผมจึงใคร่นำเสนอเกร็ดการทำวิจัยในสาขาดังกล่าวมาแบ่งปันกับนักวิจัยรุ่นใหม่ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ           ทั้งที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ หากท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไร ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะน้อมรับฟัง เพื่อใช้เวทีนี้เป็นแหล่งค้นคว้าสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไปครับ

เกร็ดการทำวิจัยดังกล่าวเดิมเคยนำเสนอเป็นตอน ๆ บนเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องโดยแต่ละตอนแยกเป็นอิสระจากกัน ต่อมาได้จัดให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้สะดวกแก่การค้นคว้าตามความต้องการของท่านผู้อ่าน เนื้อหาอาจจะค่อนไปทางสาขาเศรษฐศาสตร์บ้างก็เพราะความคุ้นเคยของผู้เขียน แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยสาขาอื่นได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นยังหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ของบรรดานักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ ขอเชิญทุกท่านติดตามชมได้ดังนี้ครับ
หมวดที่หนึ่ง   การเขียนรายงานการวิจัย

หมวดที่สอง  เทคนิคการสร้างสรรค์งานวิจัยแบบมืออาชีพ


หมวดที่สาม  ตัดสินชะตางานวิจัย


หมวดที่สี่  การสร้างแบบจำลองหมวดที่ห้า  ชีวิตการทำวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ที่ประสบความสำเร็จ


หมวดที่หก การจัดการโครงการวิจัยและการบริหารทุนวิจัย


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Link  ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

ออนไลน์ครั้งแรก  24  ธันวาคม 2551
ปรับปรุงล่าสุด  26 พฤษภาคม 2555
Key words:  การวิจัย   การทำวิจัย  การวิจัยเศรษฐศาสตร์  แนะนำการวิจัย  แนะนำการทำวิจัย  การวิจัยทำอย่างไร  เกร็ดการวิจัย  เกร็ดการทำวิจัย
การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย
การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย
การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย
การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย
การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย
การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย  การวิจัย 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ