Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ สัมมนาเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaสัมมนาเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม Print E-mail

สัมมนาเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม
(Seminar in Telecommunications Economics)
Econ 447


รศ.ดร.คมสัน สุริยะ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


13 สิงหาคม 2557


Theme:  Integration into the digital world


คำนำ
สัมมนาเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม  ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน สุริยะ  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการ   จุดเน้นของสัมมนาคือการฉายภาพของโลกอนาคตที่จะเกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม  ทำให้เกิดโลกดิจิทัลในหลายรูปแบบ  และจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนอย่างสิ้นเชิง  ซึ่งจะจุดประเด็นให้เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวางในหมู่นักศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค  ในสัมมนาเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคมนี้นักศึกษาจะได้ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ตนเองสนใจ  พร้อมกันนั้นก็จะได้ฟังการอภิปรายจากวิทยากรและเพื่อนร่วมชั้น  แล้วเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกัน  ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคมได้อย่างลึกซึ้งขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไป

ในด้านเทคนิคการสอน  นักศึกษาจะได้เข้าไปสัมผัสกับ Future Station ซึ่งจำลองภาพของอนาคตที่จะมาเยือนในอีก 10 ปีข้างหน้า ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม  ซึ่งเป็นความท้าทายที่จะปรากฏอยู่ตรงหน้าและแวดล้อมตัวนักศึกษาไปจนกระทั่้งเรียนสำเร็จวิชานี้  และอาจจะยังตามติดนักศึกษาไปนอกชั้นเรียนอย่างไม่ลดละ  เพราะมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราทุกคนอย่างแน่นอน


ส่วนที่ 1:  Telecommunications in the next 10 years

บทที่ 1: Net 1.0, 2.0, 3.0 and virtual civilization 


บทที่ 2:  Fixed broadband


บทที่ 3:  Mobile broadband


บทที่ 4:  Big Data


บทที่ 5:  Cloud computing


บทที่ 6:  Internet of Things


บทที่ 7: Submarine cable


บทที่ 8: Satellite


บทที่ 9: Next Generation Access
 

บทที่ 10:  Telecommunications Policy
ส่วนที่ 2: Digital world

บทที่ 11:  3D printer


บทที่ 12:  Multiscreen technology


บทที่ 13: Near field communication


บทที่ 14:  Virtual reality


บทที่ 15:  Virtual world


บทที่ 16:  Mirrored world


บทที่ 17: Alternative world


บทที่ 18: Cyber security


บทที่ 19: Cyber war


บทที่ 20: PrivacyNo final examination, because it is a seminar.

>>Back to ตำราเรียน<<

 

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ