Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า ก้าวไปสู่ระดับโลก ศูนย์การพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaศูนย์การพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
7 กรกฎาคม 2555


ท่านคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม ได้แต่งตั้งให้ผมเป็นผู้อำนวยการ  ศูนย์การพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Center for Economic and Business Forecasts)  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา   ในโอกาสนี้ผมจึงขอกำหนดทิศทางการดำเนินการของศูนย์ดังกล่าง ดังนี้


วิสัยทัศน์


เป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนในการพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ    และชี้นำทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้พลังงานสะอาด นวัตกรรม และเกษตรอินทรีย์ 


พันธกิจ

1. สร้างระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพสูง 

2. พยากรณ์โอกาส ความต้องการ และผลกระทบทางเศรษฐกิจของการพัฒนาพลังงานสะอาด  การพัฒนานวัตกรรม  การเกษตรอินทรีย์  และนโยบายทางเศรษฐกิจ

3. วิจัยและส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสะอาด  การพัฒนานวัตกรรม  การเกษตรอินทรีย์  และนโยบายทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม  

4. จดสิทธิบัตรผลงานที่เกิดจาการวิจัยและพัฒนาหน่วยวิจัย

1.  หน่วยวิจัยการพยากรณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เป้าหมาย:  พยากรณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการใช้นโยบายทางเศรษฐกิจต่าง ๆ    เตือนภัยไปยังผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชน ในเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีเหตุปัจจัยจากทั้งภายในและภายนอกประเทศรวมทั้งภัยธรรมชาติ   ร่วมวิจัยพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์เศรษฐกิจ  ร่วมวิจัยด้านการเตือนภัยทางเศรษฐกิจ  จดสิทธิบัตรด้านการพัฒนาระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจ


2.  หน่วยวิจัยการพยากรณ์พลังงาน
เป้าหมาย:  พยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ  เน้นพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์  และ พลังงานลม  ศึกษาค้นคว้าเรื่องพืชพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  พยากรณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้พลังงานสะอาด  ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านพลังงานทดแทน  จดสิทธิบัตรด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน 


3.  หน่วยวิจัยการพยากรณ์นวัตกรรม
เป้าหมาย:  พยากรณ์โอกาสทางนวัตกรรม  ชี้เป้าในการพัฒนานวัตกรรม  พยากรณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรม  ร่วมวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม  จดสิทธิบัตรด้านการพัฒนานวัตกรรม


4.  หน่วยวิจัยการพยากรณ์การเกษตร
เป้าหมาย:  พยากรณ์ความต้องการ ปริมาณผลลผลิต และราคาของพืชเศรษฐกิจหลัก   ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผสมผสานเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรโลก   ส่งเสริมการเกษตรกรรมแบบอินทรีย์  พยากรณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทำการเกษตรแบบอินทรีย์  ร่วมวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์  จดสิทธิบัตรด้านเกษตรอินทรีย์
พันธมิตร

1.  Research & Development and Innovation Service Center (R&Disc)  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

ความร่วมมือ:  ด้านการพยากรณ์นวัตกรรม


2.  สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ความร่วมมือ:  ด้านการพยากรณ์พลังงาน


3. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความร่วมมือ:  ด้านการพยากรณ์การเกษตร


4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความร่วมมือ: ด้านการพยากรณ์การเกษตร


5. ศูนย์  TDCI  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความร่วมมือ:  ด้านการพยากรณ์นวัตกรรม


6. ศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความร่วมมือ:  ด้านการพยากรณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ


7.  ศูนย์การวิจัยเศรษฐมิติ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความร่วมมือ:  ด้านการพยากรณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ


8. Thai-German Research Industry (TGRI)

ความร่วมมือ:  ด้านการพยากรณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สิ่งพิมพ์

1. วารสารวิชาการนานาชาติ  The Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters

2. Forecast Brief

3. ตำราวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายงบประมาณ

30 ล้านบาทต่อปี

แหล่งทุนสนับสนุน:

1.  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2.  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3.  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
4.  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
5.  งบฯ พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
6.  งบฯ บูรณาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.  งบประมาณจากผู้ประกอบการตำแหน่งงานว่าง


1. Researcher-in-chief  1 ตำแหน่ง

หน้าที่
กำหนดโจทย์วิจัย
ออกแบบการวิจัย
ควบคุมดูแลกระบวนการวิจัย
ควบคุมดูแลกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
รับผิดชอบการจัดทำรายงานผลการวิจัย
เขียนบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ผลการวิจัย
จดสิทธิบัตรการวิจัย
ร่วมวิจัยกับหน่วยงานพันธมิตร

คุณสมบัติ
มีพื้นฐานการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รอบรู้เรื่องการวิจัย  และมีประสบการณ์ด้านการวิจัย
สามารถเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถในการจัดการทีมวิจัย
บุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม
สามารถเดินทางทำวิจัยภาคสนามได้ทั่วประเทศ


2. Economic Analyst  2 ตำแหน่ง

หน้าที่ 
Literature review
Data acquisition
Survey
Data analysis
Report composition

คุณสมบัติ
มีพื้นฐานการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ได้ดีและหลากหลาย
ใช้ฐานข้อมูล Reuters และ Datastream ได้
มีพื้นฐานและทักษะทางเศรษฐมิติ
สามารถเดินทางเก็บข้อมูลภาคสนามได้ทั่วประเทศ
มีความรู้เรื่องการสุ่มตัวอย่าง และการสำรวจภาคสนาม
บุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดี 
สามารถสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้


3. Economic Modeller  2 ตำแหน่ง

หน้าที่
CGE modelling
Other economic modellings

คุณสมบัติ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดี
มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์4. Secretary 1 ตำแหน่ง

หน้าที่
จัดการงานธุรการและงานเอกสารในสำนักงาน
โต้ตอบจดหมายและโทรศัพท์
สนับสนุนงานภาคสนาม
สนับสนุนงานวิเคราะห์

คุณสมบัติ
มีพื้นฐานการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
มีประสบการณ์การจัดการงานธุรการในสำนักงาน
สามารถเดินทางจัดประชุมและทำงานภาคสนามได้ทั่วประเทศ5. Data Encoder (Part-time)  หลายตำแหน่ง

หน้าที่
ป้อนข้อมูลและจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและง่ายต่อการวิเคราะห์
พิมพ์รายงาน

คุณสมบัติ
ใช้โปรแกรม MS-Excel และ MS-Word ได้เป็นอย่างดี
จัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระเบียบ
จัดการรายงานได้อย่างเป็นระเบียบ
ส่งงานตรงเวลา
ผู้สนใจสมัครทุกตำแหน่งส่ง CV อย่างละเอียด
มาที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสัน สุริยะ
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   
(ไม่รับการติดต่อทางโทรศัพท์  สอบถามผลการสมัครได้ทาง email)

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจะได้รับการติดต่อให้เข้ามารับการสัมภาษณ์ที่คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต่อไป 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ