Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
SuriyaThe Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters Print E-mail
คมสัน สุริยะ
31 พฤษภาคม 2555


ศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ร่วมกับ สมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย และ Economic Research Park  ได้ออก International Journal ชื่อ The Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters (EEQEL) โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาบทความจากมากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก  จึงขอประชาสัมพันธ์มายังทุกท่านที่สนใจจะส่งบทความวิชาการลงตีพิมพ์   โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ Link ต่อไปนี้ครับ>>Link to EEQEL<<
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ