Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การบริหารกลุ่มวิจัยโดยใช้ Journal เป็นหลัก
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaการบริหารกลุ่มวิจัยโดยใช้ Journal เป็นหลัก Print E-mail
คมสัน สุริยะ
11 กุมภาพันธ์ 2555


สืบเนื่องจากกฏการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกที่นักศึกษาซึ่งทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) จะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการหรือนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติที่มีการพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานที่นำเสนอในการประชุม(Proceedings) 


รวมทั้งการที่ค่ายวิจัย Thai-German Research Industry at CMSE: TGRI at CMSE (Thai-Deutsche Forschung Industrie zu Chiang Mai Wirtschaftswissenschaftliche Fakultaet)  ได้รับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์มาเป็นอีกจำนวนมาก  ประมาณว่าในปี พ.ศ. 2555 นี้ทางค่ายต้องตีพิมพ์ให้ได้ประมาณ 15 เรื่องเป็นอย่างน้อย  ผมจึงคิดว่าเราต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อนำทุกคนไปสู่ความสำเร็จให้ได้ด้วยดีและตรงเวลา


ดังนั้นผมจึงขอประกาศใช้  ระเบียบการบริหารจัดการกลุ่มวิจัยโดยใช้ Journal เป็นหลัก (Journal oriented research group management protocol)  สำหรับนักศึกษาปริญญาโท  ปริญญาเอก และนักวิจัย ทุกคนในค่าย TGRI at CMSE ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้


1.  การเสนอหัวข้อเพื่อการทำวิทยานิพนธ์  ต้องมีแผนการตีพิมพ์ลง Journal อย่างชัดเจน ว่าจะลงใน Journal เรื่องใดและในประเด็นใด

การจะทำอย่างนี้ได้  ทุกคนจะต้องรู้ว่ามี Journal  อะไรบ้างในสาขาที่ตนเองสนใจ  ทางค่ายเราจัดทำชุมทาง Journal ไว้ให้แล้วใน Link นี้และจะ update ให้เรื่อย ๆ  (Link สู่ชุมทาง Journal

ให้อ่านสารบัญ (content) ย้อนหลังของ Journal ทั้งหมดในสาขานั้นย้อนหลังไป 5 ปี  และอ่านบทคัดย่อ (abstract) ของบทความที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของตัวเอง

พร้อมทั้งทำสรุปมาว่ามีประเด็นการศึกษาอะไรที่เป็นกระแสสำหรับอนาคตอีก 2 - 3 ปี   อะไรที่คนทำกันมากแล้วและตกกระแสไปแล้ว  และพอจะมีประเด็นไหนที่ยังไม่มีใครทำหรือยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในวงการซึ่งพอจะเป็นช่องว่างให้เราทำเป็นวิทยานิพนธ์ได้

จากนั้นกำหนด Journal มา 2 ฉบับที่จะเป็นเป้าหมายในการลงตีพิมพ์งานวิจัยของเรา


ข้อบังคับที่ (1) นักศึกษาที่จะเสนอหัวข้อต้องพิมพ์สารบัญของ Journal ที่จะลงมาอย่างน้อย 2 Journals   Journal ละ 5 ปีย้อนหลัง  พร้อมกับบทสรุปดังกล่าวแล้วข้างต้น  มิเช่นนั้นอาจารย์จะไม่รับพิจารณาหัวข้อนั้น
2. Template สำหรับการตีพิมพ์ในวารสาร

นักศึกษาต้องทำ Template สำหรับการตีพิมพ์บทความในวารสารที่เป็นเป้าหมายอย่างน้อย 2 Journals  ในรูปแบบ MS-word โดยทำเป็นบทความตัวอย่าง (Demo)  พร้อมทั้งพิมพ์เงื่อนไขการจัดรูปแบบบทความที่กำหนดโดย Journal เหล่านั้นมาให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย   สิ่งนี้จะทำให้การส่งบทความไปตีพิมพ์ง่ายขึ้นและทุ่นเวลา  โดยเฉพาะในยามฉุกละหุกที่นักศึกษาต้องการจะรีบจบ  ดังนั้นเราต้องเตรียมไว้แต่เนิ่น ๆ

ข้อบังคับที่ (2)  นักศึกษาทำบทความ Demo ในรูปแบบที่ Journal กำหนด มาพร้อมกับพิมพ์เงื่อนไขการจัดรูปแบบของ Journal เหล่านั้นมาส่งด้วย  มิเช่นนั้นอาจารย์จะไม่รับพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์
3. ลายเซ็นต์การรับรองเป็นที่ปรึกษา

นักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์จะต้องส่งแผนการดำเนินงานมาใน 3 เรื่อง คือ  หนึ่ง  เวลาที่จะสอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย   สอง  เวลาที่จะสอบ Proposal  และสาม  เวลาที่จะ Defend thesis 

ในแต่ละเทอม อาจารย์จะให้สิทธิ์นักศึกษาที่จะจบในเทอมนั้นได้ลายเซ็นต์รับรองการเป็นที่ปรึกษาก่อนคนอื่น   ยกเว้นว่านักศึกษาคนนั้นไม่สามารถทำตามข้อบังคับที่ (1) และ (2) ได้ในเวลาที่เหมาะสม  จึงจะยกสิทธิ์ให้ผู้ที่จะจบในเทอมถัดไปได้รับลายเซ็นต์ไปแทน

อาจารย์ไม่รับผิดชอบนักศึกษาที่ไม่สามารถจบได้ตามเวลาด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถทำตามข้อบังคับข้อ (1) และ (2) ได้  หากพลาดกำหนดการและไม่ได้ลายเซ็นต์อาจารย์ก็ต้องรอจนกว่าคนข้างหน้าจะจบ  หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนอาจารย์ใหม่


ข้อบังคับที่ (3)  อาจารย์จะเซ็นต์รับรองการเป็นที่ปรึกษาให้สำหรับนักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะสอบ Proposal ได้ในเทอมนั้นเท่านั้น
4.  การมาทำงานทุกวัน

ปีที่ผ่านมาอาจารย์ประสบปัญหางานมากองรวมกันปลายเทอมซึ่งนักศึกษาทุกคนมาเร่งทำ Proposal กันให้ทันก่อนสิ้นเทอม   ทำให้เหนื่อยมาก  จึงอยากจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยการกำหนดให้นักศึกษาที่อาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาด้วยวาจาแล้วมาทำงานทุกวัน  (จันทร์ - ศุกร์)  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.  ที่ห้อง Economic Research Park ชั้น 2  อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ มช. ยกเว้นในเวลาที่มีเรียนตามปกติ  หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาทำงานได้ให้ลาไว้ที่หัวหน้าห้อง (ตอนนี้คือคุณแจง ศิวาพร)

ให้เริ่มมาทำงานในวันเปิดเทอมของเทอมที่นักศึกษาจะสอบ Proposal และสิ้นสุดเมื่อได้ส่ง Proposal และนัดสอบ Proposal แล้ว

ให้เริ่มมาทำงานอีกครั้งในเทอมที่ต้องการ Defend thesis และสิ้นสุดเมื่อได้ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นักศึกษาที่ไม่มาทำงานตามวันและเวลาดังกล่าว  อาจารย์จะเตือน 2 ครั้ง  หากยังไม่ยอมมาทำงานอีก  อาจารย์จะไม่รับพิจารณาให้เป็นนักศึกษาในสังกัดในเทอมนั้น  และจะไม่ลงนามรับรองเป็นที่ปรึกษาให้อย่างเด็ดขาด

ที่อาจารย์ต้องทำอย่างนี้เพราะอาจารย์ต้องการควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด  และควบคุมเวลาที่จะทำงานออกมาให้สำเร็จ  เพราะเดิมเมื่อให้ทุกคนไปทำงานที่บ้านหรือที่อื่น  กว่าผลงานจะออกมาก็ช้า  และเมื่อออกมาก็ไม่ได้ดั่งใจ  ต้องแก้กันใหม่หลายรอบ  ผมจึงคิดว่าพวกเรามาอยู่ใกล้ ๆ กันดีกว่า  มีอะไรจะได้ทำให้ดีและเร็วไปเลย


ข้อบังคับที่ (4)  อาจารย์จะไม่ลงนามรับรองการเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาที่ไม่มาทำงานที่ TGRI  เป็นประจำในเทอมนั้น
5. การส่งงานให้อาจารย์ตรวจ

อาจารย์จะรับตรวจเฉพาะงานที่พิมพ์ออกมาใส่กระดาษเท่านั้น  เพราะว่าตาอาจารย์ไม่ค่อยดี  ไม่สามารถอ่านหนังสือได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้นาน 

ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถพิมพ์ใส่กระดาษมาส่งได้  ให้ส่งไฟล์ไปที่เมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   ที่เดียวเท่านั้น  และให้ส่งเป็น MS version 2003  เช่น  ไฟล์ .doc,  .xls,  .ppt  ห้ามส่งมาเป็น Version 2007 เช่น .docx, .xlsx. .pptx  เพราะเครื่องอาจารย์โบราณอ่านไฟล์เหล่านั้นไม่ได้   อาจารย์จะไม่รับผิดชอบความล่าช้าที่เกิดขึ้นเพราะส่งไฟล์มาผิดประเภทข้อบังคับที่ (5)  ส่งงานให้อาจารย์เป็นกระดาษเท่านั้น  ในกรณีเร่งด่วนสามารถส่งเมลได้แต่ต้องเป็น Version 20036.  การได้รับ Comments จาก Journals

Professor ชั้นนำของโลกที่มาเยี่ยมเยียนคณะเศรษฐศาสตร์ มช ได้สอนไว้ว่าให้แปรพลังความคิดของผู้อื่นให้เป็นพลังของเรา  และบอกว่าบทความบางเรื่องเมื่อผ่านกระบวนการขัดเกลาจาก Comments ของผู้ทรงคุณวุฒิจาก Journals แล้วดีขึ้นกว่าตอนแรกมาก 

ไม่เพียงเท่านั้น  การนำบทความของเราให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้อ่านเป็นความท้าทายที่แสดงให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบจากประชาคมวิชาการนานาชาติ  แล้วเมื่อมี Comments กลับมาและถ้าเราสามารถแก้ไขได้ตามนั้น  ก็ยิ่งแสดงว่าบทความของเราเข้าขั้นที่ยอมรับได้ในระดับนานาชาติ

ผมจึงขอให้นักศึกษาของผมทุกคนเปิดรับความท้าทายนี้


ข้อบังคับที่ (6)  ก่อนการ Defend Thesis  นักศึกษาต้องมีจดหมาย Comments จาก Journal แนบมาด้วยอย่างน้อย 1 Journal  และให้เขียนรายงานแยกมาต่างหากจากเล่ม Thesis ว่า  ได้ทำการแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับ Comments ไปแล้วอย่างไรบ้าง   มิเช่นนั้นอาจารย์จะไม่อนุญาตให้สอบจบ7. การนำเสนอความก้าวหน้าของงานต่อสาธารณชน

ผลงานวิจัยที่ดีต้องผ่านการขัดเกลาจากประชาคมวิจัย  ต้องผ่านการรับฟังคำถามและนำคำถามเหล่านั้นมาพัฒนางานให้ก้าวหน้าขึ้น 

ในต่างประเทศมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่ทำวิจัยอยู่เป็นประจำ  เรียกกันหลายอย่าง เช่น  Staff Seminar  หรือ Brown Bag Seminar  หรือ Colloquium  ซึ่งต่างก็เป็นเวทีที่จะทำให้นักศึกษาได้ Comments และข้อเสนอแนะจากผู้อื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ท่านอื่น ๆ และเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน

อาจารย์จึงจะสร้างเวที Colloquium ของ TGRI ขึ้นมา  และจะเชิญคณาจารย์ท่านอื่นเข้ามาร่วม  พร้อมกับเชิญนักศึกษาของอาจารย์ท่านอื่นมาร่วมนำเสนอผลงานด้วย 


ข้อบังคับที่ (7)   ก่อนการ Defend Thesis  ให้นักศึกษานำเสนอผลงานใน Colloquium ของ TGRI  อย่างน้อย 1 ครั้ง   มิเช่นนั้นอาจารย์จะไม่อนุญาตให้สอบจบ และเป็นทั้งหน้าที่และมารยาทที่นักศึกษาทุกคนใน  TGRI  ต้องเข้าฟังการนำเสนอของเพื่อนอย่างสม่ำเสมอ 


ด้วยกฏเหล็กเหล่านี้  ผมรู้ว่าอาจจะมีบางข้อที่ขัดใจท่าน หรือทำให้ท่านต้องลำบากใจ  แต่ค่ายเราเป็นค่ายที่ใช้มาตรฐานเยอรมัน  ดังนั้นต้องมีวินัย 


ผมหวังว่าข้อบังคับเหล่านี้จะสามารถช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จในการศึกษา  ทั้งในเรื่องการได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ  และการจบการศึกษาได้ตามกำหนดที่ท่านต้องการ


หากท่านคิดว่าไม่สามารถทำตามกฏเหล่านี้ได้ก็ให้มาลาออกจากค่ายได้ทุกเมื่อ


คมสันหมายเหตุ: กฏเหล่านี้อาจจะมีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบเสนอหัวข้อและโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ (PDF)  >>Download<<
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ