Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ การหาคำตอบของเกมส์ด้วย probability
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaการหาคำตอบของเกมส์ด้วย probability Print E-mail
 เนื้อหาสำหรับการสอบไล่ วิชา ECON 302 ซึ่งใ้ช้แทนเนื้อหาในตำราส่วนที่สับสน หัวข้อ Mixed Strategy ให้นักศึกษายึดเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้เป็นหลัก 

Download >>กลับสู่สารบัญ >> 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ