Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า ก้าวไปสู่ระดับโลก มหาวิทยาลัยเกิร์ทธิงเก้นได้ที่หนึ่งในเยอรมัน
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaมหาวิทยาลัยเกิร์ทธิงเก้นได้ที่หนึ่งในเยอรมัน Print E-mail
คมสัน สุริยะ
18 กันยายน 2553
 
ผมได้รับข่าวจากเพื่อนชาวเยอรมันว่า มหาวิทยาลัยเกิร์ทธิงเก้นได้ที่หนึ่งในเยอรมัน ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยล่าสุด โดย Thomson Reuters 2010
 
ทางมหาวิทยาลัยยังได้ที่ 9 ของยุโรป และที่ 43 ของโลก
 
เมื่อได้ทราบข่าวแล้วผมก็มีความรู้สึกทั้งดีใจและแปลกใจ   เหตุที่ดีใจก็เพราะคิดว่า   การที่เรามองว่าผู้บริหารของที่นี่มีวิสัยทัศน์นั้นไม่ผิด และที่แปลกใจก็เพราะว่า จู่ ๆ คนที่ทำงานอยู่ในหมู่ตึกที่เห็นจนชินตาอยู่ทุกวันกลายเป็นกลุ่มคนที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในเยอรมันขึ้นมาเฉย ๆ
 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกิร์ทธิงเก้นมีวิสัยทัศน์ที่จะนำพาให้มหาวิทยาลัยให้รุ่งเรืองเหมือนแต่ครั้งอดีต สิ่งที่ผมเคยเขียนเรื่อง ค่ายเศรษฐศาสตร์การพัฒนาที่ดีที่สุดในเยอรมันเป็นอย่างไร และ บรรยากาศที่กระตุ้นให้นักศึกษาอยากทำวิจัย  เพื่อมุ่งให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  (บทความเรื่อง ฟอร์ชุง v.s. วิจัย) จึงไม่ได้เป็นการชมกันเกินกว่าเหตุ 
 
ผมสังเกตมาเรื่อย ๆ ว่าการบริหารของที่นี่เป็นอย่างไร สรุปความอีกครั้งได้ว่า
 
1.  ผู้บริหารมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้มหาวิทยาลัยกลับไปรุ่งเรืองเลื่องชื่อ
2.   มีการทุ่มดึงตัวอาจารย์ที่เก่งระดับโลกเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำ
3.   มีการลงทุนสร้างห้องทดลองเพื่อดึงให้อาจารย์ที่เก่ง ๆ เหล่านั้นไม่อยากจากไป
4.   ให้เสรีภาพแก่อาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนและในการกำหนดมาตรฐานวิชาการ
5.    สนับสนุนให้อาจารย์สร้างผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
6.   สนับสนุนการรวมกลุ่มวิจัยทั้งระหว่างอาจารย์ด้วยกัน และอาจารย์กับนักศึกษา โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ Staff seminar เป็นเวทีในการอภิปรายระดมความคิด
7.   สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองในมหาวิทยาลัย ไม่พยายามทำให้เกิดความห่างเหินระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
8.   มีความยืดหยุ่นในการจัดการเรื่องการเรียนและการวิจัยของนักศึกษา ไม่เคร่งครัดหรือปฎิบัติตามตัวอักษรจนเกินไป
9.   เพิ่มสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมระหว่างกันกับนักศึกษาเยอรมัน
10.  เพิ่มสัดส่วนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดการความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ
11.   จัดเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อให้เป็นที่รู้จักของนักวิชาการระดับโลก
12.   ส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยอื่น โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่ถือว่าเป็นคู่แข่งทางวิชาการ
13.   ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการจัดอันดับ  และให้ความร่วมมือกับสำนักงานจัดอันดับอย่างเต็มที่
14.   พยายามช่วยให้นักศึกษาพ้นจากเรื่องยุ่งยากในชีวิต เช่น การจัดทนายและแพทย์ให้บริการฟรี
15.   พยายามช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ เช่น การมีโค้ชที่ช่วยให้คำปรึกษาวิธีการเรียน การมีโค้ชในการพัฒนาตัวเองให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ ซึ่งบริการเหล่านี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บริการโดยผู้ที่มีฝีมือดีจริง ๆ  
 
สิ่งที่มหาวิทยาลัยเกิร์ทธิงเก้นยังไม่มีทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยที่ได้อันดับสูงกว่าก็ยังมีอีกหลายประการ   เช่น   บริการให้คำปรึกษาทางสถิติหรือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ   รวมทั้งการลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ   ซึ่งผมคิดว่าในอนาคตต่อไป       ทางมหาวิทยาลัยก็จะพยายามจัดให้มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเชื่อว่าผู้บริหารเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ และใจกว้าง ให้อิสระสำหรับการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
 
ผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกิร์ทธิงเก้นและดีใจที่มีชีวิตอยู่ในแคมปัสในวันที่ผลการจัดอันดับออกมาดีเช่นนี้  
 
 
 
Link
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ