Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaโครงการอบรมนักลงทุนรุ่นใหม่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย Print E-mail
สิรินทรา  นราศรี
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
10  สิงหาคม 2553


ด้วย  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  มีนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทย สร้างวัฒนธรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง มีหลักการ ตระหนักถึงการวางรากฐานให้กลุ่มนิสิตนักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของตลาดทุนต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ กลไกการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการลงทุนในตลาดทุน ตลอดจนให้มีทัศนคติที่ดีต่อระบบตลาดทุนไทยและการลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นบทบาทที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม


ในการนี้ สมาคมฯ กำหนดจัดอบรม โครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่” รุ่นที่ 18 (New Investors Program : NIP 18)  เพื่อสร้างความรู้เรื่องการลงทุนในหลักทรัพย์ให้กับนิสิต  นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นปีที่ 2 – 4  ทุก สาขา คณะ ทุกสถาบันทั่วประเทศ  จำนวน 300 คน  และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 25 กันยายน 2553 ทาง www.thaiinvestors.com  ซึ่งนิสิต/นักศึกษากลุ่มนี้จะได้เข้ารับการอบรมโดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  เพื่อให้เยาวชน   มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรกลุ่มดังกล่าวก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพ  และมีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดทุนของประเทศในอนาคต   โดยมีรายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้    


Download


กลับสู่สารบัญ

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ