Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaกรอบหัวข้อการให้ทุนวิจัย วช 2554 Print E-mail

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
9  สิงหาคม 2553สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)  ขอเชิญชวนนักวิจัยเสนอรับทุนวิจัย  ปีงบประมาณ  2554 
ในหัวข้อการวิจัยดังต่อไปนี้


1. กลุ่มเรื่องความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานวิจัยความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
1.2 แผนงานวิจัยการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

2. กลุ่มเรื่องการศึกษา

2.1 แผนงานวิจัยการปฏิรูปการศึกษา
2.2 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. กลุ่มเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานวิจัยการจัดการน้ำ
3.2 แผนงานวิจัยการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
3.3 แผนงานวิจัยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
3.4 แผนงานวิจัยด้านการจัดการขยะ

4. กลุ่มเรื่องเกษตรเพื่อความยั่งยืน

4.1 แผนงานวิจัยการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
4.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
4.3 แผนงานวิจัยอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4.4 แผนงานวิจัยการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ที่แสดงเอกลักษณ์ไทย

5. กลุ่มเรื่องเทคโนโลยีใหม่รวมทั้งเทคโนโลยีของ SMEs

5.1 แผนงานวิจัยเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม
5.2 แผนงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี
5.3 แผนงานวิจัยด้านวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
5.4 แผนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีของ SMEs

6. กลุ่มเรื่องสาธารณสุข

6.1 แผนงานวิจัยการป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ
6.2 แผนงานวิจัยเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

7. กลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว

7.1 แผนงานวิจัยระบบโลจิสติกส์
7.2 แผนงานวิจัยการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

8. กลุ่มเรื่องปัญหาผู้สูงอายุ

8.1 แผนงานวิจัยสุขภาวะและโรคในผู้สูงอายุ
8.2 แผนงานวิจัยปัญหาสังคมผู้สูงอายุรายละเอียด


7.2 แผนงานวิจัยการบริหารจัดการการท่องเที่ยว1. การวิจัยเพื่อส่งเสริมและตอบสนองต่อการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ บนฐานการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี

เช่น การวิจัยเพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม สู่การรวมเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ด้านการท่องเที่ยวที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าและคุณค่า โดยประยุกต์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของไทย และเกิดเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างภาคีต่างๆ ได้รูปแบบการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านแนวคิดบรรษัทภิบาลการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการตลาดแบบบูรณาการ


2. การวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต่อการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต (ASEAN Economic Community: AEC)


โดยใช้ศักยภาพของประเทศไทยเป็นฐาน เช่น การศึกษาสถานภาพ การวิเคราะห์แนวโน้มและการคาดการสถานการณ์การท่องเที่ยวในอนาคต เพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของไทยในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทางภูมิภาค การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบพหุภาคีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมืออันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและเกิดรูปแบบการสร้างความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม รวมทั้งการวิจัยพัฒนากำลังคนทางการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของไทยในภูมิภาค


 

Link

  • ประกาศให้ทุน  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  >>Link<<กลับสู่สารบัญ 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ