Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home Tourism Logistics Conceptual framework of tourism logistics โลจิสติกส์ท่องเที่ยวและปัจจัยแห่งความสำเร็จของการท่องเที่ยว
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaโลจิสติกส์ท่องเที่ยวและปัจจัยแห่งความสำเร็จของการท่องเที่ยว Print E-mail
คมสัน สุริยะ
4 สิงหาคม 2553
 
 

อะไรคือปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Success factors) 
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือ สิ่งที่หากขาดไปแล้ว เรื่องนั้นจะไม่มีทางสำเร็จ 
 
 
ความสำเร็จคืออะไร   วัดได้อย่างไร
 
ความสำเร็จ คือ การทำบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นได้   โดยความสำเร็จมีหลายระดับ ดังนี้
 
ระดับเบื้องต้น คือ   เกิดกิจกรรมนั้นขึ้นมาได้
ระดับกลาง       คือ   กิจกรรมนั้นดำเนินไปได้อย่างมีกำไรพอสมควร (ทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า กำไรปกติ)
ระดับสูง           คือ   กิจกรรมนั้นดำเนินไปได้อย่างมีกำไรมหาศาล (ทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า กำไรเกินปกติ)
ระดับสุดยอด    คือ   กิจกรรมนั้นดำเนินไปได้อย่างมีกำไรอย่างยั่งยืน และไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม (ทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หรือ Sustainable tourism)
 
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการท่องเที่ยว
 
ระดับเบื้องต้น (ทำให้เกิดขึ้นได้)
 
การท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นมาไม่ได้หากปราศจากสามส่วน คือ  แหล่งท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยว  และระบบโลจิสติกส์ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างนักท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว (โลจิสติกส์ของการท่องเที่ยว คือ การจัดการเรื่อง Physical flow, information flow และ financial flow ในการให้บริการท่องเที่ยว)
 

ระดับกลาง (ทำให้ได้กำไร) 
 
การท่องเที่ยวจะทำให้ได้กำไร จะเกิดขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวใช้จ่ายเป็นเงินมากกว่าต้นทุนของการจัดการท่องเที่ยว
ในส่วนนี้จึงมีเรื่องที่ต้องคิดอยู่สองส่วน คือ   การกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวใช้จ่าย   และการควบคุมต้นทุน
 

ระดับสูง  (ทำให้อยู่เหนือการแข่งขัน)
 
การท่องเที่ยวจะทำให้ได้กำไรมหาศาล ขึ้นอยู่กับการจัดประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว   เพิ่มมูลค่าให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยว   การสร้างสรรค์สิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่เหนือกว่าผู้ให้บริการรายอื่น
 

ระดับสุดยอด  (ทำให้ยั่งยืน)
 
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและไม่ก่อมลภาวะต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   ขึ้นอยู่กับการรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ   การรักษาสภาพแหล่งท่องเที่ยว   รักษาอัธยาศัยไมตรีของคนท้องถิ่นที่มีต่อนักท่องเที่ยว   การสร้างความคุ้มค่าต่อเงินที่นักท่องเที่ยวจ่าย    การสรรหาจุดขายใหม่ ๆ มาเรื่อย ๆ  เพื่อให้นักท่องเที่ยวไม่เบื่อ   ความรับผิดชอบต่อสังคม   เช่น การกระจายรายได้ไปสู่คนยากจนและคนที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยตรง    ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น  การเลือกใช้พลังงานสะอาดในการท่องเที่ยว  เป็นต้น
 
 

การทำวิจัยเรื่อง โลจิสติกส์ท่องเที่ยวกับปัจจัยแห่งความสำเร็จของการท่องเที่ยว

การวิจัยควรเลือกก่อนว่าจะเน้นไปที่ความสำเร็จในระดับใด  (คือ  ทำให้เกิดขึ้นได้  ทำให้ได้กำไร  ทำให้อยู่เหนือการแข่งขัน  หรือทำให้ยั่งยืน)  เมื่อเลือกได้แล้วต่อไปให้พิจารณาว่า  โลจิสติกส์ท่องเที่ยวจะเข้าไปช่วยได้ตรงจุดไหน  นักวิจัยมีแนวคิดว่าจะเสนออะไรขึ้นมาใหม่   แล้วจะหาวิธีวัดผลของความสำเร็จของการใช้งานสิ่งนั้นอย่างไร   คือ  จะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เสนอมานั้นใช้ได้ผลหรือใช้ไม่ได้ผล  ซึ่งปกติก็วัดด้วยกำไร   และดัชนีบางอย่างที่อาจจะออกแบบขึ้นเอง   เพื่อสะท้อนผลการดำเนินการทั้งภายในองค์การ  และผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


 
 
 


 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ