Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มาตรฐานการบริการวิชาการ อาจารย์คมสัน
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaมาตรฐานการบริการวิชาการ อาจารย์คมสัน Print E-mail
คมสัน สุริยะ
1 สิงหาคม 2553
 
 
การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมีภารกิจอยู่สี่อย่าง คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 
ในด้านการบริการวิชาการ ผมจัดสรรเวลาสำหรับตัวเอง ดังนี้
 

1.   การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์    การค้นคว้าอิสระ หรือ   ปริญญานิพนธ์     5    ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ในการนี้ขอให้นักศึกษานัดหมายผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิคส์มาก่อนไม่น้อยกว่า 2 วัน เพื่ออาจารย์จะได้จัดตารางเวลาให้ได้ตามความเหมาะสม
 

2.   การจัด Staff seminar ของศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ   จำนวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 

3.   การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   จำนวน 3   ชั่วโมงต่อสัปดาห์   เช่น   การบรรยายพิเศษที่จะจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและโทที่ศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ   และการเป็นที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา (ถ้ามี)
 

4.   การเขียนตำราเรียนเล่มใหม่   จัดสรรเวลาจำนวน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   หรือเท่าที่จะมีเวลาเหลือจากการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการทำวิจัย
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ