Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มาตรฐานบริการงานวิจัย อาจารย์คมสัน
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaมาตรฐานบริการงานวิจัย อาจารย์คมสัน Print E-mail
คมสัน สุริยะ
31 กรกฎาคม 2553
 
 
การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมีภารกิจอยู่สี่อย่าง คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 
ในเรื่องการวิจัย   เพื่อให้เกิดความชัดเจนหลังจากที่ผมกลับไปทำงานอีกครั้ง   และเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจว่าอาจารย์มีภารกิจด้านการวิจัยอย่างไรบ้าง   ผมจึงขอแถลงมาตรฐานในด้านการบริการวิจัยสำหรับตัวเองไว้  ดังนี้
 
 
เป้าหมาย
 
1.    เป้าหมายในการแสวงหาทุนวิจัย    เขียน Proposal ขอทุนวิจัยโดยมีเป้าหมายให้ได้ทุนวิจัยอย่างน้อย   1   เรื่อง
2.    เป้าหมายในการเผยแพร่ผลการวิจัย     ตั้งเป้าหมายในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15   เรื่อง ใน 3 ปี    เพื่อให้จำนวน Publications รวมแล้วมากกว่า 50 รายการ
 
 
การจัดสรรเวลาราชการเพื่อทำวิจัย
 
3.    เวลาลงพื้นที่ทำวิจัยระหว่างภาคการศึกษา จัดสรรไว้ประมาณ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์     ระหว่างปิดภาคการศึกษา ลงพื้นที่ทำวิจัยเต็มเวลา   คือ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์    
 
4.    เวลาสำหรับการประมวลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และทำ Literature review    ระหว่างภาคการศึกษา   จัดสรรเวลา 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์    
 
5.    เวลาสำหรับการเขียนProposal   รายงานวิจัย และบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ   ระหว่างภาคการศึกษา   จัดสรรเวลา 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์    
 
 

 
 
 
 
  

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ