Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มาตรฐานการให้บริการงานสอน อาจารย์คมสัน
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaมาตรฐานการให้บริการงานสอน อาจารย์คมสัน Print E-mail
คมสัน สุริยะ
30 กรกฎาคม 2553
 
 
เวลาที่จะต้องกลับไปสอนอีกครั้งทำให้ผมต้องกลับมานั่งคิดว่าจะให้บริการนักศึกษาอย่างไรดี เพราะว่ามีเรื่องให้ต้องคิดหลายมิติ   เช่น    เนื้อหาการสอน   การสอบและวัดผล   การประเมินจากนักศึกษา รวมทั้งความคาดหวังจากสังคมและสื่อมวลชน อาทิ เรื่องอาจารย์ไม่มีเวลาให้กับนักศึกษา และความกังวลเรื่องความถดถอยของคุณภาพทางวิชาการ เป็นต้น
 
ผมจึงคิดว่าควรมีมาตรฐานการให้บริการงานสอน (Teaching standard) ออกมาเพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดการงานสอนของตัวเอง   ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ทั้งหลายข้างต้นได้  ดังนี้
 

เนื้อหาการสอน
 
1.   เนื้อหาการสอนเป็นไปตามหลักวิชาสากล  ตามระดับชั้นปริญญาของนักศึกษา  
2.   การเรียนการสอนมุ่งไปที่การบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนรู้เป็นหลัก   
3.   จุดประสงค์การเรียนรู้ตั้งขึ้นตามหลักวิชาสากล   หรือประยุกต์เล็กน้อยตามความเหมาะสมของผู้เรียน ผู้สอน หรือบริบทของประเทศไทย
4.   อาจารย์สอนเรื่องการประยุกต์ใช้เนื้อหาวิชาในโลกของความจริงได้ตามสมควร 
5.   อาจารย์สามารถสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ได้ตามสมควร
 

วิธีการสอน
 
6.   ใช้วิธีการสอนแบบ จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง (Objective-based) คือ มุ่งให้นักศึกษาบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ 
7.    อาจารย์จะใช้วิธีการบรรยายหน้าชั้นเรียนหรือฉายสไลด์ให้น้อยที่สุด เพราะถือว่านักศึกษาสามารถอ่านเนื้อหาจากตำราหรือเอกสารประกอบการสอนได้เองอยู่แล้ว   แต่จะชี้ให้เห็นถึงหัวใจของเรื่อง ประเด็นสำคัญ การประยุกต์ กระตุ้นให้เกิดความสงสัย   อันจะนำไปสู่การชวนให้ตอบคำถามบางอย่างซึ่งเป็นสาระสำคัญของเนื้อหา หรือเป็นกุญแจไปสู่การบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้
8.    แทรกการสอนแบบ เน้นการวิจัย (Research-based)  บ้างตามสมควร เพื่อให้นักศึกษาได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผลการวิจัยที่มีการทำมาแล้ว และเพื่อให้มีแนวความคิดสำหรับการทำวิจัยต่อไป
9.    ให้เวลาในการตอบคำถามหรือพูดคุยโต้ตอบกับนักศึกษาประมาณ 30 – 45 นาทีในแต่ละคาบ (90 นาที) เพื่อสนับสนุนวิธีการสอนแบบนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง (Child-center)
10.  กระตุ้นให้นักศึกษาแก้ปัญหาด้วยการทดลองในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นศูนย์กลาง (Problem-based)
 
 
การสอบและการวัดผล
 
11.   การสอบเป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้
12.   การตัดเกรดเป็นไปตามหลักการกระจายปกติ (Normal curve) และมีเกณฑ์การให้ A ที่ 85% ขึ้นไป และเกณฑ์การให้   F ที่ต่ำกว่า 50%
13.   อาจารย์ไม่บอกข้อสอบ  แต่จะมีแบบฝึกหัดมาให้   เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาและลองทำโจทย์ก่อน
14.   ข้อสอบวัดความเข้าใจในเนื้อหา   ไม่เน้นการท่องมาตอบข้อสอบ   คนที่เข้าใจผิด ๆ ถูก ๆ จะได้คะแนนน้อยกว่าคนที่เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน
15.   ไม่มีการสอบเก็บคะแนนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
16.   การแข่งขันเล่นเกมส์ในชั้นเรียนหรือที่อื่นใด ไม่มีผลนับเป็นคะแนนสอบ   แต่นับเป็นเวลาเรียน
17.   ไม่มีการเลื่อนเวลาสอบจากตารางที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย   หากมหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนด ให้ตกลงกับนักศึกษาในชั้นเรียนเพื่อกำหนดวันสอบ
18.   การให้คะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส    นักศึกษามีสิทธิ์ขอดูกระดาษคำตอบที่ตรวจแล้วของตนเอง   และมีสิทธิ์ถามเกี่ยวกับวิธีการให้คะแนน 
19.   นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ขอดูกระดาษคำตอบของผู้อื่น
20.   กระดาษคำตอบต้องเก็บรักษาไว้ที่คณะ ตามระเบียบการรักษาข้อสอบ นักศึกษาไม่สามารถขอนำกลับบ้านได้
 

บริการตำราเรียน
 
21.  ในคาบแรกของชั้นเรียน  นักศึกษาจะได้รับทราบถึงลิ๊งค์ (Link) ไปยังเอกสารต่าง ๆ  อาทิ คำชี้แจงรายวิชา   จุดประสงค์การเรียนรู้   เอกสารประกอบการสอน    แบบฝึกหัด   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเล่นเกมส์   และคู่มือการใช้งานโปรแกรม (ถ้ามี) 
22.   การอัพเดทข้อมูลใหม่นอกเหนือจากที่แจกให้แล้ว นักศึกษาสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ที่  www.tourismlogistics.com หมวดตำราเรียน  
 

มารยาทในชั้นเรียน
 
23.   อาจารย์รักษาเวลาในการเข้าสอนและการเลิกชั้นเรียน  
24.   อาจารย์ไม่ยกเลิกการสอน หรือเลื่อนการสอน หรือนัดสอนทดแทน (เมกอัพ) โดยไม่มีความจำเป็น
25.   ระหว่างการเรียนการสอน   ห้ามอาจารย์และนักศึกษาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดที่เป็นการรบกวนการเรียนการสอน  อาจารย์จะมีกล่องไว้สำหรับนักศึกษาที่ฝ่าฝืนให้หย่อนเครื่องโทรศัพท์ลงไปเพื่อยึดไว้จนกว่าจะหมดคาบเรียน   แล้วจะคืนให้ภายหลังจากเลิกชั้นเรียนในวันนั้น  กฎนี้ใช้กับอาจารย์ด้วย   ไม่มีการทำลายเครื่องโทรศัพท์ของนักศึกษาในชั้นเรียนนี้
 

มาตรฐานที่ตั้งขึ้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 
26.   นักศึกษาต้องแต่งชุดนักศึกษาที่มีความสุภาพ มิดชิด เข้าเรียนเท่านั้น ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   หากอาจารย์พิจารณาว่าไม่เหมาะสม จะตักเตือนก่อน หากครั้งต่อไปไม่ปรับปรุง จะไม่ให้เข้าชั้นเรียน และไม่นับเวลาเรียน
27.   นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนมากกว่า 80% จึงจะได้เข้าสอบปลายภาค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
28.   นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ มีโทษสูงสุดคือไล่ออกจากการเป็นนักศึกษา หรือตามคณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาเห็นสมควร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 

การติดต่อกับอาจารย์หลังการสอน
 
29.   นักศึกษาสามารถนัดหมายเพื่อเข้าพบขอคำปรึกษาเพิ่มเติมในเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น. จันทร์ ถึง ศุกร์) โดยการส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือ เขียนข้อความทาง Facebook มาหาอาจารย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วัน เพื่อความสะดวกในการจัดตารางเวลาของอาจารย์
 
30.   สถานที่นัดพบคือ ห้องพักอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ หรือสถาบันวิจัยสังคม หรือสถาบันวิจัยอื่นที่จะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม  เท่านั้น  ไม่รับนัดหมายนักศึกษานอกสถานที่

31.   อาจารย์ไม่สะดวกรับการติดต่อจากนักศึกษาทางโทรศัพท์มือถือ ขอให้ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือเขียนเป็นข้อความทาง  Facebook มาเท่านั้น
 

การประเมินผลอาจารย์หลังการสอน
 
32.   นักศึกษาที่มีเวลาเข้าชั้นเรียนน้อยกว่า 80% ไม่มีสิทธิ์ในการประเมินผลอาจารย์ ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเรื่องผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค
33.   การประเมินผลอาจารย์ไม่มีผลต่อเกรดของนักศึกษา ดังนั้นขอให้ประเมินตามความเป็นจริง
34.   อาจารย์ใช้ประโยชน์จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไปอย่างจริงจัง
 

 
นโยบายการใช้ Facebook ของอาจารย์
 
35.  การใช้ Facebook ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา  เป็นไปโดยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย  ไม่มีการบังคับ   นักศึกษาที่ไม่ได้ใช้เฟสบุ๊ค  สามารถติดตามข่าวสารได้จากเพื่อนร่วมชั้นเรียน  และสามารถดาวน์โหลดหรืออ่านเอกสารต่าง ๆ ได้จากเว็ป  tourismlogistics.com  ได้ตามปกติ 

36. อาจารย์ไม่มีนโยบายขอ Add เฟสบุ๊คของนักศึกษาก่อน  หากนักศึกษาต้องการติดต่ออาจารย์ผ่าน Facebook   ให้เป็นฝ่าย  Add เข้ามายัง Facebook ของอาจารย์  และขอให้ Add เข้ามาให้ถูก Account ซึ่งตรงกับชั้นเรียนของตน  หากไม่ตรง  อาจารย์จะไม่รับ Add  (อ่านรายละเอียดของ Account ต่าง ๆ ได้ที่นี่)    ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา  อาจารย์อาจจะเป็นฝ่ายส่งคำขอ Add จาก Facebook ที่ถูกต้องกลับไปยัง Facebook ของนักศึกษาที่สมัครเข้ามาผิดนั้น  ให้เชื่อมการสื่อสารได้อย่างถูกต้องต่อไป

37.  อาจารย์เขียนใน Facebook ด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน  หรือการให้คำแนะนำปรึกษา  ตามขอบเขตของการเป็นอาจารย์ประจำวิชา  หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น   ดังนั้นขอให้นักศึกษาเขียนใน Facebook ของอาจารย์ในขอบเขตที่เหมาะสมเช่นกัน 

38.  เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน  หลังจากที่ประกาศผลการเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   อาจารย์จะลบรายชื่อของนักศึกษาทุกคนในชั้นเรียนเดิมออกจาก Facebook   หากนักศึกษาคนใดสนใจจะรับข่าวสารทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ต่อไป   ให้สมัครเข้าไปที่ Facebook สำหรับ สัมมนาวิจัย ของศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (อาจารย์คมสัน  สัมมนาวิจัย)


 
 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ