Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สรุปวิชาที่เปิดสอนของอาจารย์คมสัน
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaสรุปวิชาที่เปิดสอนของอาจารย์คมสัน Print E-mail
คมสัน สุริยะ
18 สิงหาคม 2553
 
 
สรุปวิชาที่เปิดสอนของอาจารย์คมสัน สุริยะ ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553  (ผศ.คมสัน)
 
Econ 101:    หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค          ภาคปกติ              
Econ 302:    ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  2   ภาคปกติ           >>Link<<     
Econ 302:    ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  2   ภาคภาษาอังกฤษ       >>Link<<      
 


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  (ผศ.ดร.คมสัน)
 
Econ 302:   Microeconomic Theory II   >>Link<<  ภาคปกติ
Econ 417:   Managerial Economics    >>Link<<    ภาคภาษาอังกฤษ
Econ 719:   CGE Analysis (Selected Topics in Quantitative Economics)    >>Link<<  
                   ปริญญาโท ภาคปกติ
Econ 729:   Experimental Economics (Selected Topics in Economic Theory)    >>Link<<  
                   ปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ
 
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  (ผศ.ดร.คมสัน)

Econ 301:   Microeconomic Theory I  >>Link<<    ภาคปกติ
Econ 302:   Microeconomic Theory II  >>Link<<    ภาคปกติ 
Econ 410:   Introduction to Econometrics              ภาคภาษาอังกฤษ
Econ 761:   Advanced Development Economics   >>Link<<   ปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ
 
 
 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  (ผศ.ดร.คมสัน)
 
Econ 302:   Microeconomic Theory II   >>Link<<  ภาคปกติ
Econ 414:   Applied Econometrics     >>Link<<    ภาคภาษาอังกฤษ
Econ 417:   Managerial Economics    >>Link<<    ภาคปกติ
 


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  (ผศ.ดร.คมสัน)

Econ 410:   Introduction to Econometrics    ภาคภาษาอังกฤษ
Econ 719:   CGE Analysis, Artificial Neural Networks, Genetic Algorithm
                   and their applications to economics  
                   (Selected Topics in Quantitative Economics)    >>Link<<
                   ปริญญาโท ภาคปกติ
Econ 729:   Experimental Economics (Selected Topics in Economic Theory)    >>Link<<
                   ปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ
 
 

 
 


 

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ