Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า ก้าวไปสู่ระดับโลก ปลายสองข้างของมหาวิทยาลัยวิจัย
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaปลายสองข้างของมหาวิทยาลัยวิจัย Print E-mail
คมสัน สุริยะ
3 สิงหาคม 2553
 
 
มหาวิทยาลัยวิจัย คือ มหาวิทยาลัยที่เน้นการทำวิจัย มากกว่าการสอนหนังสือ  
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยจำนวนหนึ่งต้องการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
และส่วนหนึ่งได้รับทุนสนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
 


ปลายสองข้างของมหาวิทยาลัยวิจัย คือ ปลายด้านเข้า และปลายด้านออก
 


ปลายด้านเข้า  

เราต้องทำให้นักศึกษามีความอยากจะทำวิจัย
 


ปลายด้านออก 

เราต้องทำให้งานวิจัยเอาไปใช้ประโยชน์ได้
 


ส่วนตรงกลางระหว่างทั้งสองปลาย   เราก็ค่อย ๆ ปรับกันไป เพื่อให้เอื้อต่อการทำวิจัย
เช่น   วิธีการงบประมาณ   การจัดการอุปกรณ์การวิจัย   การฝึกอบรม   การให้รางวัลการวิจัย เป็นต้น
 
 

 
 
 
 
  

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ