Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ บุคลิกของนักเศรษฐศาสตร์
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaบุคลิกของนักเศรษฐศาสตร์ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
23 กรกฎาคม 2553
 
 
เมื่อใครสักคนถูกเรียกว่านักเศรษฐศาสตร์    สังคมคาดหวังอะไรจากนักเศรษฐศาสตร์ และนักเศรษฐศาสตร์ต้องทำตัวอย่างไร
 

นักเศรษฐศาสตร์ ได้รับการคาดหวังว่าจะเสนอความคิดอะไรดี ๆ ให้กับบุคคล หน่วยงาน องค์การ  ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน เพื่อทำให้อะไร ๆ ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องรายรับรายจ่าย
 
นักเศรษฐศาสตร์ต้องมี ข้อมูล     ต้องเป็นผู้ที่อยู่กับข้อมูล    แสวงหาข้อมูล   อ่านข้อมูล   วิเคราะห์ข้อมูล
 
นักเศรษฐศาสตร์ต้องเข้าใจ ความเป็นไป ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายรับรายจ่ายของเรื่องที่จะให้คำปรึกษา
 
นักเศรษฐศาสตร์ต้องรอบคอบ   สุขุม   คิดให้ดีก่อนที่จะ  เสนอ  สิ่งต่าง ๆ ออกไป
 
และนักเศรษฐศาสตร์ต้อง  รับผิดชอบ  กับสิ่งที่เสนอไป   เฝ้าติดตามเพื่อดูว่าควรจะปรับแก้สิ่งไหนเท่าไร   เพื่อให้สิ่งที่เสนอไปได้ผลอย่างแท้จริง
 
 

สถานการณ์ที่จะทำให้นักเศรษฐศาสตร์ทำงานไม่ได้ และไร้ความหมายไป คือ 
 
หนึ่ง   การเข้าไม่ถึงข้อมูล   และปิดกั้นการแสวงหาข้อมูล
 
สอง    การไม่ให้ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง
 
สาม    การปิดกั้นไม่ให้เสนอความเห็น
 

ดังนั้น   การฝึกฝนนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ จึงกระทำได้ด้วยสามสิ่ง คือ
 
หนึ่ง   การฝึกฝนให้คน ๆ หนึ่งอยู่กับข้อมูล    รู้จักแสวงหาข้อมูล   และจัดระเบียบของข้อมูล
 
สอง   การฝึกให้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่
 
สาม   การฝึกลับความคิดให้คม   ด้วยการฝึกวิเคราะห์ข้อมูล    อภิปราย และถามตอบ
 
 

เมื่อเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้ว คงจะมองเห็นภาพแล้วว่า
ในกระเป๋าทำงานของนักเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้าง 
คำตอบก็คือ หนึ่ง ข้อมูล     สอง   ประมวลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่    และสาม   รายงานวิเคราะห์และข้อเสนอ     
 

นักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งหรือไม่เก่ง   ก็ดูได้จากคุณภาพของทั้งสามอย่างในกระเป๋านี้
 
 

หากเทียบกับทางการทหารแล้ว   นักเศรษฐศาสตร์ก็คงคล้ายกับเสนาธิการ
 
คณะเศรษฐศาสตร์ จึงเปรียบเสมือนโรงเรียนเสนาธิการ
 

และเสนาธิการที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่ง ก็คงจะเป็น ขงเบ้ง
 
ดังนั้น บุคลิกของข้งเบ้ง   ก็คือ บุคลิกของนักเศรษฐศาสตร์
 
 
 

 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ