Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า ก้าวไปสู่ระดับโลก รวม Publications อาจารย์คมสัน
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaรวม Publications อาจารย์คมสัน Print E-mail
คมสัน สุริยะ
3 กรกฎาคม 2553
 
วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้   ศาสตราจารย์อั๊กเซล เดรีย (Axel Dreher) ในกลุ่มการวิจัยเศรษฐศาสตร์พัฒนา 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกิร์ทธิงเก้น จะจัดงานปาร์ตี้เพื่อฉลองการที่ท่านมี Publications ครบ 50 เรื่อง 
ทั้ง ๆ ที่อายุยังไม่ถึง 40 ปี  
 
ผมเลยอยากจะนับ Publications ของตัวเองดูบ้าง   ซึ่งนับได้ดังนี้
 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 18 เรื่อง
วารสารวิชาการ 3 เรื่อง
การประชุมวิชาการนานาชาติ 7 เรื่อง
ตำราเรียน 8 เรื่อง
 
รวมทั้งสิ้น   36   เรื่อง
 
 

รายละเอียดของ Publications
 

ก. หมวดรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์   จำนวน 18 เรื่อง
 
1.   การศึกษาศักยภาพและปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนสู่การพาณิชย์ (คมสัน, 2543)
 
2. ศักยภาพการส่งออกและความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว (ในมิ่งสรรพ์และคณะ, 2545 แผนแม่บทอุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว)
 
3. อุปสงค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง (คมสัน, 2547)
 
4. อุตสาหกรรมบันเทิงยามราตรีในจังหวัดเชียงใหม่ (คมสัน, 2547)
 
5. อุตสาหกรรมสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ (คมสัน และ กุสุมาลย์, 2547)
 
6. อุตสาหกรรมขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่ (คมสัน, 2547)
 
7. สายการบินต้นทุนต่ำกับอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย (คมสัน, 2547)
 
8. เส้นทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย (คมสัน, 2548)
 
9. การพยากรณ์ราคาน้ำมันดิบด้วยแบบจำลองนิวรอลเน็ตเวิร์คส์ (คมสัน, 2548)
 
10. การวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวของ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในล้านนา ปีที่ 1 (คมสัน และศิริพร, 2549)
 
11. ผลกระทบของสายการบินต้นทุนต่ำที่มีต่อบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)   (มิ่งสรรพ์และคมสัน, 2549)
 
12. เทคนิคการเลือกเฟ้นเรียนรู้สำหรับการจำแนกผู้โดยสารของสายการบิน ด้วยแบบจำลองนิวรอลเน็ตเวิร์คส์และโลจิต (คมสัน, 2549)
 
13. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 3: การเปรียบเทียบเชิงโลจิสติกส์  (มิ่งสรรพ์ และคณะ, 2550)
 
14. การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์สำหรับการพัฒนา SMEs และวิสาหกิจชุมชนในล้านนา (คมสัน ศิริพร และกันต์สินี, 2550)
 
15. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในแนวล้านนาร่วมสมัย (คมสัน ศิรพร และพิศมัย, 2550)
 
16. Exploration of Classification using Neural Networks: Case Study of Souvenir Designs (Suriya and Prukrudee, 2006)
 
17. Neural Networks for Classification of Souvenir Designs (Suriya and Walde, 2007)
  
18. An Economic Analysis of Community-based Tourism in Thailand (Suriya, PhD Thesis on going)
 
 

ข. หมวดวารสารวิชาการ   จำนวน 3 เรื่อง
 
1. การวิเคราะห์ปัญหารการส่งออกชะลอตัวของประเทศไทยในทศวรรษที่ 1990. (คมสัน และ ไพฑูรย์, 2544 วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตีพิมพ์ในวารสารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 
2. เทคนิคการแปลความหมาย RCA ร่วมกับส่วนแบ่งการตลาด (คมสัน, 2546 วารสารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 
3. Forecasting Crude Oil Price using Neural Networks (Suriya, 2006 Chiang Mai University Journal)
 
 
ค. หมวดการประชุมวิชาการนานาชาติ   จำนวน 7 เรื่อง
 
1. Tourism Demand for Lampang Province: A Quantitative Approach (Suriya, 2005 AFBE2005 Ubon Rajthanee)
 
2. Market Segment of Airline Business after Low Cost Airlines in Thailand: Airline Passengers Classification using Neural Networks and Logit with Selective Learning (Suriya, 2006 APEC-Chrie and APTA Joint International Conference, Hualien, Taiwan)
 
3. The Impact of Low Cost Airlines on the Aviation Industry: An Experience of Thailand, (Suriya, 2006 The Seminar on Mekong Tourism: Learning Across Borders II, Siem Reap, Cambodia)
 
4. Modelling the Linkage between Tourism and Multiple Dimensions of Poverty in Thailand (Suriya, 2008 The 4th National Conference for Economists, Chiang Mai)
 
5. Impact of Community-based Tourism on Household Income, Poverty Reduction and Income Distribution at the Village Level in Thailand (Suriya, 2010 The Rimini Conference in Economics and Finance, RCEF2010, Rimini, Italy)
 
6. Impact of Community-based Tourism in a Village Economy in Thailand: An Analysis with VCGE Model (Suriya, 2010 International Conference on Economic Modeling, EcoMod2010, Istanbul, Turkey)
 
7. Effects of Community-based Tourism on Household Income and Poverty Reduction at the Village Level in Thailand (Suriya, 2010 The European Association for South-East Asian Studies Conference, EuroSEAS2010, Gothenburg, Sweden)
 
 
 
ง. หมวดตำราเรียน จำนวน 8   เรื่อง
 
1. เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค (คมสัน, 2546)
 
2. เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยค่าตอบแทนสำหรับบริการด้านสิ่งแวดล้อม (คมสัน, 2547)
 
3. เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น (คมสัน และ วิภูรัตน์, 2547)
 
4. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 (คมสัน, 2547)
 
5. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 (คมสัน, 2548)
 
6. แบบจำลองโลจิต: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ (คมสัน, 2551)
 
7. เศรษฐศาสตร์การพัฒนา: ทฤษฎีสำหรับการวิจัย (คมสัน, 2552)
 
8. เศรษฐมิติสำหรับเศรษฐศาสตร์การพัฒนา (คมสัน, 2553)
 
 
 
 
จากตัวเลขดังกล่าว  ผมคิดว่าผมยังอ่อนเรื่องการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการนานาชาติ   แต่ฝักใฝ่การทำโครงการวิจัยและการเขียนตำรา  


ในสามปีถัดจากนี้ผมจะพยายามปั่น  Publications ให้ได้อีก  14  เรื่อง  เพื่อให้อย่างน้อยได้  50  เรื่องเท่ากับอาจารย์เดรีย  
ผมจะได้จัดปาร์ตี้บ้าง  และสาเหตุที่ให้เวลาสามปี  เพราะอาจารย์เดรียอายุมากกว่าผมเพียงสามปีเท่านั้น  
ที่เยอรมันคนมีฝีมือเป็นศาสตราจารย์ได้ตั้งแต่อายุน้อยครับ  
ผมขอขอบคุณอาจารย์เดรียที่เป็นตัวอย่างให้เราคนไทยได้กระหายที่จะไปให้ถึงจุดที่อาจารย์ยืนอยู่   ขอบคุณอาจารย์มากครับ

 
 
 

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ