Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน เย็นกายสบายใจ 216,001 คลิ๊กแล้วครับ
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriya216,001 คลิ๊กแล้วครับ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
19 มิถุนายน 2553
 
 
เว็ปไซต์ www.tourismlogistics.com มีความยินดีขอเรียนให้ท่านผู้อ่านทราบว่า ขณะนี้เรามียอดการคลิ๊กเกินสองแสนคลิ๊กแล้ว  
ดังนี้
 
ยอดรวม   216,001   คลิ๊ก
 
แยกเป็น


หมวด เคล็ดลับวิจัย    88,738 คลิ๊ก   (สัดส่วน 41.08%)       เทียบกับเดิม ณ  29 มกราคม 2553   46.57%
 
หมวด Tourism Logistics    55,342   คลิ๊ก   (25.62%)        เดิม 25.59%
 
หมวด ตำราเรียน   26,029 คลิ๊ก   (12.05%)                        เดิม 5.06%
 
หมวด ทางข้างหน้า   18,298 คลิ๊ก   (8.47%)                      เดิม 12.41%
 
หมวด   ข้ามสาขา     15,110 คลิ๊ก   (7.00%)                      เดิม 4.17%
 
หมวด เพลิน   12,484 คลิ๊ก   (5.78%)                                เดิม 6.02%
 
 
 
ยอดที่เพิ่มขึ้นจากวันที่ 29 มกราคม 2553    จำนวน  92,546   คลิ๊ก
 
มาจาก 
 
หมวดเคล็ดลับวิจัย     31,251   คลิ๊ก (สัดส่วน  33.76% ของการคลิ๊กที่เพิ่มขึ้น)  
 
หมวด Tourism Logistics 23,746   คลิ๊ก (25.65%)  
 
หมวด ตำราเรียน 19,782  คลิ๊ก   (21.37%)  
 
หมวด   ข้ามสาขา   9,962 คลิ๊ก   (10.76%) 
 
หมวด เพลิน 4,833  คลิ๊ก   (5.22%) 
 
หมวด ทางข้างหน้า 2,963  คลิ๊ก   (3.24%) 
 
 

สถิติอื่น

จำนวนบทความที่ให้บริการ   446  หน้า

ค่าเฉลี่ยการคลิ๊กต่อหนึ่งบทความ   484  คลิ๊ก

 

การสำรวจครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าบทความในหมวดตำราเรียน ได้รับความสนใจจากผู้อ่านเพิ่มขึ้นมาก 
ทำให้ทางเว็ปคิดว่าจะพยายามสร้างตำรามาให้บริการเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นอีก
แต่ว่าการสร้างตำราก็เป็นงานที่ยากที่สุดและใช้เวลานานที่สุด
อย่างไรก็ตาม หากได้ผลคุ้มค่าเช่นนี้ ทางเว็ปก็ยินดีที่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างตำราต่อไป
 
หมวดที่คงเส้นคงวาคือหมวดเคล็ดลับวิจัย และหมวด Tourism Logistics 
แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาหลักที่ทางเว็ปให้บริการยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
 
การเพิ่มขึ้นของผู้อ่านในหมวดข้ามสาขา มีความสัมพันธ์กับการลดลงของหมวดทางข้างหน้า
ทั้งนี้เนื่องจากมีการปรับเอาเนื้อหาเรื่องภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันสลับมาไว้ที่หมวดข้ามสาขา 
อย่างไรก็ตามทางเว็ปจะไม่ละเลยที่จะปรับปรุงเนื้อหาในทั้งสองหมวดนี้ให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์และอรรถรสจากบทความต่าง ๆ อย่างเต็มที่
 
การเติบโตที่พบในครั้งนี้ทำให้ทางเว็ปมีความหวังว่า  ยอดการคลิ๊กจะสามารถขึ้นถึง 500,000 คลิ๊กได้ภายในอีกสองปีข้างหน้า

ท้ายที่สุดนี้   ทีมงาน คณะผู้จัดทำ และนักเขียนของเว็ปไซต์ www.tourismlogistics.com  
ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่ได้กรุณาติดตามผลงานของพวกเรามาอย่างต่อเนื่อง  
เราจะพยายามทำให้การบริการของเว็ปนี้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไป
 


 
 

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ