Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย แบบจำลอง CGE การตรวจสอบว่าตาราง SAM หรือ I-O ที่สร้างหรือต่อเติมขึ้นเองถูกต้องหรือไม่
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaการตรวจสอบว่าตาราง SAM หรือ I-O ที่สร้างหรือต่อเติมขึ้นเองถูกต้องหรือไม่ Print E-mail
คมสัน  สุริยะ
21 มิถุนายน 2553คำถามจากแฟนรายการปัจจุบันผมได้ทำงานวิจัยในด้านพลังงานโดยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (I-O) ของประเทศไทยในส่วนข้อมูลที่เป็นด้านเศษฐกิจใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต  จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งส่วนนี้ไม่มีปัญหาอะไร   แต่ข้อมูลที่เป็นตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่เป็นข้อมูลทางพลังงานต้องสร้างขึ้นเอง  ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่ต้องการคำปรึกษา
 


ปัญหาคือ ผมจะทราบได้อย่างไรว่าค่าที่ใส่เข้าไปในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในส่วนของข้อมูลพลังงานนั้นมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหน(validation)  ต้องใช้เครื่องมือทางเศษฐศาสตร์ใดบ้างในการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือว่าตารางที่ทำออกมานั้นถูกต้องแล้ว

ตอบ


วิธีหนึ่งคือการคำนวณสัดส่วน (Ratio) บางอย่างออกมาแล้วเทียบว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่ 
 

ยกตัวอย่างเช่น  ในงานของผม  เมื่อผมทำให้ตารางสมดุลย์เรียบร้อยแล้ว  ผมจะคำนวณโครงสร้างต้นทุนออกมา  (Ratio ทางคอลัมน์)  และโครงสร้างการจัดจำหน่าย (Ratio ทางแถว)  แล้วเทียบดูกับข้อมูลภาคสนาม หรือ ข้อมูลอื่นที่น่าเชื่อถือ  แล้วดูว่ามันไม่หนีกันมากเท่าไร  แบบนี้ก็ตรวจสอบได้ทางหนึ่ง  
 

คุณอาจจะลองเทียบกับ Ratio อย่างเดียวกัน ในตาราง I-O ที่มีด้านพลังงานที่ประเทศอื่นเคยทำไว้  หากค่าที่คำนวณได้มันไม่หนีกันมาก  ก็น่าจะใช้ได้ครับ  แต่หากมันต่างกันเยอะ  เราก็อาจจะลองคิดว่าสถานการณ์ในประเทศของเขากับของเราต่างกันในเรื่องอะไร  มันพอจะเป็นไปได้อยู่ไหมที่ตัวเลขจะสะท้อนความแตกต่างของบริบทระหว่างสองประเทศ
 

เมื่อทำอย่างนี้เราก็จะมีข้ออธิบาย  เวลาที่ใช้ชี้แจงตาราง I-O ของเรา  ซึ่งจริง ๆ แล้ว  เราก็น่าจะต้องชี้ให้เห็นตัวเลข Ratio พวกนี้อยู่แล้ว  เหมือนเป็นการแสดงจุดเด่น (Highlight) ที่อ่านได้จากตาราง I-O ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นี้   หาก Ratio น่าเชื่อถือ  ก็จะพาให้เรื่องอื่นน่าเชื่อถือตามไปด้วย
 

เวลาผมนำเสนอผลการวิจัย  ก็มักจะมีคนถามว่า ทำไม Ratio ตัวนั้นถึงมีค่าค่อนข้างมาก  ผมก็ต้องเตรียมคำอธิบายเอาไว้ 
 

ลองดูนะครับ เผื่อพอจะช่วยได้บ้างกลับสู่สารบัญ 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ