Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย แบบจำลองโลจิต ปัญหา Multicollinearity ในโลจิตและโพรบิต
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaปัญหา Multicollinearity ในโลจิตและโพรบิต Print E-mail
คมสัน สุริยะ
8 มิถุนายน 2553
 
 
แฟนรายการเขียนมาถามว่า   การทำแบบจำลองโลจิต (Logit)  หากตัวแปรอิสระมีปัญหา Multicollinearity  จะไม่เป็นไรใช่หรือไม่   เพราะว่าโลจิตเป็นแบบจำลอง Non-linear ไม่จำเป็นต้องมีข้อสมมติเหมือนแบบจำลอง Linear ทั่วไป   อีกทั้งใช้วิธี Maximum Likelihood ในการประมาณค่าพารามิเตอร์
 
คำตอบ
 
ไม่ใช่     ด้วยเหตุผลดังนี้
 

1.   สังเกตว่าแบบจำลองโลจิตสามารถเขียนเป็นสมการเส้นตรงได้ ดังนี้
 
Log odds =   a + bX + e
 
ดังนั้น มันต้องอยู่ภายใต้ข้อสมมติของแบบจำลองเส้นตรงด้วย จึงจะมีปัญหา Multicollineariy และ Endogeneity ไม่ได้
 

 
2. โปรแกรม Stata จะตัดตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันเองทิ้งอย่างน้อยหนึ่งตัว ในกรณีของการรันแบบจำลองโลจิต   จะเห็นได้ว่าโปรแกรมไม่ยอมให้เกิดปัญหา Multicollinearity
 


3. แบบจำลองโพรบิต (Probit)  ก็ยอมให้เกิดปัญหา Multicollinearity ไม่ได้เช่นกัน   แม้ว่าจะเขียนให้อยู่ในรูปแบบจำลองเส้นตรงไม่ได้เหมือนกับโลจิต   แต่การที่ตัวแปรอิสระสองตัวสัมพันธ์กันเอง   ย่อมทำให้ไม่สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวใดตัวหนึ่งออกมาได้อย่างถูกต้อง   กล่าวคือ เมื่อตัวแปรอิสระตัวหนึ่งมีค่าเปลี่ยนไป ก็จะฉุดให้อีกตัวเปลี่ยนไปด้วยโดยอัตโนมัติ   เพราะทั้งคู่ผูกติดกันอยู่   ดังนั้นเราจึงจะไม่สามารถหา Partial effect ของแต่ละตัวออกมาได้   เพราะการหา Partial effect มีหลักอยู่ว่าต้องกระทำเมื่อตัวแปรอิสระตัวอื่น ๆ ทั้งหมดมีค่าคงที่ (Ceteris paribus)   ดังนั้นในเมื่อตัวแปรอิสระตัวอื่นอย่างน้อยหนึ่งตัวมีค่าไม่คงที่เพราะผูกติดอยู่กับตัวที่เรากำลังพิจารณา   เราจึงหา Partial effect ไม่ได้    ไม่ว่าแบบจำลองนั้นจะเป็นโลจิตหรือโพรบิต    หรือไม่ว่าจะเป็น Linear หรือ Non-linear
 
 
 


 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ