Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า ก้าวไปสู่ระดับโลก ศักยภาพด้านการวิจัยที่เราควรต้องไปให้ถึง
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaศักยภาพด้านการวิจัยที่เราควรต้องไปให้ถึง Print E-mail
คมสัน สุริยะ
19 มีนาคม 2553
 
 
วันนี้ผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับอาจารย์เรื่องศักยภาพการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ของประเทศเยอรมนี มีตัวอย่างที่เราสามารถจะเอามาเป็นแบบได้  อาทิเช่น
 
1. การประชุมทางวิชาการของผู้ใช้ข้อมูลสำรวจเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (SOEP 2010) >>LINK<<

การประชุมนี้จะรวมเอานักวิจัยที่ใช้ข้อมูลสำรวจเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเยอรมันมานำเสนอผลการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรื่องปัญหาอุปสรรคในการใช้ข้อมูลและวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูล  
 
ไทยเราสามารถทำได้เช่นกัน เพราะเราก็มีข้อมูลสำรวจเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเหมือนกัน (Socio-economic survey) เพียงแต่ว่ายังไม่มีใครเป็นเจ้าภาพ ซึ่งศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจจะเป็นเจ้าภาพเหมือนกับที่เบอร์ลินเป็นเจ้าภาพทุกปี
 


2. งานวิจัยเรื่อง อุตสาหกรรมเยอรมันประสบความสำเร็จได้ด้วยสินค้าที่มีการวิจัยที่เข้มข้น >>LINK<<
 
 
งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์   ในประเทศไทยของเราเอง สถาบันวิจัยสังคม     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยายามทำงานวิจัยด้านการพัฒนาสินค้าของที่ระลึก และการพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยวแบบใหม่ เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย   ซึ่งผลการศึกษาสามารถใช้ได้กับภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศด้วย   ผมจึงคิดว่างานวิจัยในลักษณะที่จะส่งเสริมความสำเร็จเชิงพาณิชย์เช่นนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าเหมือนที่เยอรมนีกำลังทำอยู่
 
 
 
 
 
3. ตัวอย่างหัวข้องานวิจัยอื่น ๆ ที่สามารถประยุกต์เพื่อขอรับทุนวิจัยได้ในประเทศไทย 
 
 
งานวิจัยด้านระบบการขนส่งผู้โดยสารที่ยั่งยืน >>LINK<<
 

4. แหล่งค้นคว้า หาหัวข้อการทำวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ ๆ จากเยอรมนี

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจเยอรมนี (DIW Berlin) >>LINK<<
 
 
 
สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือ เรามีนักวิจัยมากพอหรือไม่ (โดยเฉพาะสายเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์)   นักวิจัยของเรามีศักยภาพที่จะทำวิจัยในประเด็นเหล่านี้หรือไม่  และเรามีเงินทุนมากพอที่จะเลี้ยงนักวิจัยเหล่านี้ให้เติบโตได้หรือไม่   
 
เรื่องเหล่านี้เป็นโจทย์สำหรับสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต   เสริมสร้างทักษะให้นักวิจัย   เป็นผู้ประสานเครือข่ายนักวิจัยให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในสาขาใกล้เคียงกัน  และแสวงหาทุนวิจัยเพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีคนเก่ง ๆ มาทำวิจัยมากขึ้นเรื่อย ๆ   เราต้องตั้งธงและมุ่งไปให้ถึงศักยภาพที่จะทำวิจัยเรื่องเหล่านี้ให้ได้ในอีก 20 ปีข้างหน้า
 
 
 

กลับสู่สารบัญ
หมายเหตุ:  บทความนี้ตั้งเวลาอัตโนมัติให้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซต์
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ