Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home Tourism Logistics Conceptual framework of tourism logistics วิจัยเรื่องโลจิสติกส์ข้าวไทย ในมุมมองเศรษฐศาสตร์
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaวิจัยเรื่องโลจิสติกส์ข้าวไทย ในมุมมองเศรษฐศาสตร์ Print E-mail
ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
15 มีนาคม 2553 

 

ตอนที่ 3 วิจัยเรื่องโลจิสติกส์ข้าวไทย ในมุมมองเศรษฐศาสตร์ 
มีแฟนรายการจากทางบ้านขอให้ยกตัวอย่างเรื่อง โลจิสติกส์ของข้าว ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์
 
สมมติว่าผมจะต้องทำเรื่องโลจิสติกส์ของข้าวในไทย
(แล้วต้องใช้เศรษฐศาสตร์ด้วย ซึ่งจริงๆ การทำวิจัยไม่ควรมาจำกัดกรอบแบบนี้)
โครงการน่าจะออกมาในรูปแบบนี้ครับ
 
 

โครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ข้าวไทย
 

วัตถุประสงค์
1. ประเมินประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ข้าวไทย
2. ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจทางโลจิสติกส์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวไทย
3. นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ข้าวไทย
 

คำถามงานวิจัย  
1. ระบบในปัจจุบันของโลจิสติกส์ข้าวไทยเป็นอย่างไร?
การจัดส่งลำเลียง และ จัดเก็บ ข้าวไทย นั้น ทำกันอย่างไร มีเส้นทางไหนบ้าง มีใครที่มีส่วนร่วมบ้าง
 
ผลการศึกษาที่คาด
แผนที่การลำเลียงข้าวไทย (ระยะทาง จุดอ้างอิงต้นทาง ปลายทาง จุดพัก ต้นทุน เวลา ผู้เกี่ยวข้อง)
- กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
- กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 
2. ปัจจัยใดที่มีผลต่อประสิทธิภาพของโลจิสติกส์ข้าวไทย?
 (สิ่งใดที่จะทำให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของประเทศเพื่อลำเลียงและจัดเก็บข้าว มีประสิทธิภาพมากขึ้น)
 
ผลการศึกษาที่คาด
- สิ่งที่ทำให้เราสามารถลดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระบบโลจิสติกส์ได้
- สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการเพิ่มประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมข้าวไทย
 
 
3. พฤติกรรมการตัดสินใจทางโลจิสติกส์ (การลำเลียงข้าว/ การจัดเก็บข้าวเปลือกหรือข้าวที่สีแล้ว/ Outsourcing)
 
ผลการศึกษาที่คาด
- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทางโลจิสติกส์ ในอุตสาหกรรมข้าวไทย
- ตัวอย่างของการจัดการโลจิสติกส์ข้าวที่ดีของไทย (Best practices)
 
 

วิธีการศึกษา
 
เก็บข้อมูลโดย
- กรณีศึกษา
- Quick Scan
- สำรวจ
 
วิเคราะห์โดย
- อธิบาย พรรณา
- Benchmarking
- สถิติ / เศรษฐมิติ
 
 ผลลัพธ์ของโครงการวิจัย
- ภาพรวมของระบบโลจิสติกส์ของข้าวไทย
- ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดสรรและบริหารทรัพยากรเพื่อระบบโลจิสติกส์ข้าวที่ดีขึ้น   อาจเป็นการวางระบบใหม่
- ตัวอย่างของการจัดการโลจิสติกส์ข้าวที่ดีของไทย (Best practices)
 
 
  
ที่ยังขาดคือ การทบทวนวรรณกรรม ซึ่งสำคัญมาก
 
ที่ทำมาให้ชมนี้  ผมลองทำเป็นเหมือนบทสรุปของข้อเสนอโครงการ
 
หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สอบถามมาไม่มากก็น้อยครับ
Link

บทความชุดเศรษฐศาสตร์กับโลจิสติกส์  แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ครับ
 

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ