Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย แบบจำลอง CGE การ Balance ตาราง SAM ด้วยวิธี RAR
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaการ Balance ตาราง SAM ด้วยวิธี RAR Print E-mail
คมสัน  สุริยะ
25 มกราคม 2553
ตาราง SAM  (Social Accounting Matrix)  อาจจะไม่สามารถทำให้สมดุลย์กันได้ระหว่าง  ผลรวมของแถว  กับ ผลรวมของคอลัมน์   เหตุผลก็มีหลายประการเช่น  ความไม่สอดคล้องของข้อมูลทุติยภูมิจากหลายแหล่ง   หรือ  ความไม่สอดคล้องของข้อมูลที่ตอบไว้ในแบบสอบถาม   ทางแก้อย่างหนึ่งคือการใช้วิธีที่เรียกว่า  RAR
กรณีที่ 1:   เมตริกซ์ 3 x  3   (Matlab Code rar_case1.txt )


เช่น   A  =  [   1    2   3   ;   
                     4    5   6   ; 
                     7    8   9     ]


สังเกตว่าผลรวมของแถว  จะเท่ากับ    6 ,  15   ,  24  ตามลำดับ
แต่ผลรวมของคอลัมน์  จะเท่ากับ       12,  15   ,  18  ซึ่งไม่ตรงกับผลรวมของแถว


วิธีการ  RAR

ขั้นที่ 1:   เราจะหาค่า ๆ หนึ่งเรียกว่า  r  มาคูณกับทุกพจน์ในแถวแรก  

ขั้นที่ 2:   ใช้  r  ตัวเดียวกันนั้น  หารทุกพจน์ในคอลัมน์แรก

ขั้นที่ 3:   รวมค่าของทุกพจน์ในแถวแรก

ขั้นที่ 4:   รวมค่าของทุกพจน์ในคอลัมน์แรก

ขั้นที่ 5:   คำนวณค่า  r  ใหม่  ด้วยสูตร


r =  รากที่สองของ ( ผลรวมของคอลัมน์  หารด้วย  ผลรวมของแถว)ขั้นที่ 6:  เอาค่า  r  ที่ได้กลับไปทำตามขั้นตอนที่ 1  ถึง  5  อีกร้อยรอบ


รับรองว่าตอนนี้แถวที่หนึ่งกับคอลัมน์ที่หนึ่งจะมีผลรวมเท่ากันพอดี
แล้วค่า r  สุดท้ายจะเท่ากับ  1

คิดง่าย ๆ ว่า


r =  รากที่สองของ ( ผลรวมของคอลัมน์  หารด้วย  ผลรวมของแถว)

ถ้า  ผลรวมของคอลัมน์  เท่ากับ  ผลรวมของแถว  ย่อมทำให้ผลหารเท่ากับ 1
และเมื่อถอดรากที่สองของหนึ่ง ก็ย่อมเท่ากับหนึ่งอยู่ดี
ต่อมาทำอย่างเดียวกันกับแถวที่สองกับคอลัมน์ที่สอง  แต่ห้ามแตะต้องแถวที่หนึ่งกับคอลัมน์ที่หนึ่งซึ่งสมดุลย์แล้ว

เราก็จะคูณค่า  r  เฉพาะกับพจน์ในแถวที่หนึ่ง  คอลัมน์ที่สองและสามเท่านั้น  (ไม่คูณกับคอลัมน์ที่หนึ่งอีก)
และเราจะคูณค่า r  เฉพาะกับพจน์ในคอลัมน์ที่สอง  แถวที่สองและสามเท่านั้น (ไม่คูณกับแถวที่หนึ่งอีก)


ทำวนไปหนึ่งร้อยรอบ  จะทำให้ผลรวมของแถวที่สองและคอลัมน์ที่สองเท่ากันพอดีสำหรัลผลรวมในแถวที่สามและคอลัมน์ที่สามจะเท่ากันโดยอัตโนมัติ  เพราะใช้พจน์ร่วมกันคือพจน์ในแถวที่สาม คอลัมน์ที่สาม

กรณีที่ 2:   หากไม่ต้องการเปลี่ยนค่าในตาราง SAM  ค่าใดค่าหนึ่ง (Matlab Code rar_case2.txt )


สมมติว่าค่าในตาราง SAM  บางช่องที่เรามั่นใจว่าจะต้องเท่ากับเท่านั้นพอดี   แล้วเราไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงไป   ให้เปลี่ยนเป็นศูนย์  แล้วใช้วิธี  RAR  เหมือนเดิม  เมื่อเสร็จกระบวนการแล้ว ค่อยนำตัวเลขนั้นกลับมาใส่ใหม่   แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อค่านั้นอยู่ในแนวทะแยงมุมของเมตริกซ์เท่านั้น


เช่น   A  =  [   0    2   3   ;   
                     4    5   6   ; 
                     7    8   9     ]

กรณีที่ 3:  หากมีเฉพาะข้อมูลนำเข้าและส่งออกที่ไม่ตรงกัน   (Matlab Code rar_case3.txt )ให้   A  =    [   0    0   3   ;   
                     0    0   6   ; 
                     7    8   0     ]


วิธี  RAR  จะคำนวณแล้วทำให้มูลค่านำเข้าและส่งออกในแต่ละสินค้าเท่ากันพอดี  ข้อนี้ต้องระวัง
กรณีที่ 4:   หากมีเฉพาะข้อมูลนำเข้าและส่งออกที่ไม่ตรงกัน (Matlab Code rar_case4.txt )


แล้วมีบางสินค้าที่มูลค่าดังกล่าวเท่ากับศูนย์


เช่น   A  =  [   0    0   3   ;   
                     0    0   0   ; 
                     7    8   0     ]วิธี  RAR  จะไม่สามารถคำนวณค่าออกมาได้

กรณีที่ 5:   หากมีเฉพาะข้อมูลนำเข้าและส่งออกที่ไม่ตรงกัน   (Matlab Code rar_case5.txt )แล้วมีบางสินค้าที่มูลค่าดังกล่าวเท่ากับศูนย์  โดยเราพยายามแทนค่าที่ใกล้เคียงกับศูนย์ใส่เข้าไปแทน   
เช่น   A  =  [   0    0   3          ;   
                     0    0   0.001   ; 
                     7    8   0            ]วิธี  RAR  จะให้ผลเช่นเดียวกับกรณีที่ 3  คือ  มูลค่านำเข้าและส่งออกในแต่ละสินค้าเท่ากันพอดี

การ Balance ตาราง SAM  ด้วยมือ


ในกรณีที่ 3 - 5  หากแน่ใจว่ามูลค่าการนำเข้าและส่งออกไม่เท่ากัน    ให้ Balance ตาราง SAM  ด้วยมือ  โดยถือหลักว่า  ใช้โครงสร้างต้นทุน คือ มูลค่าการนำเข้า เป็นตัวตั้ง  ไม่ให้เปลี่ยนแปลง    แล้วให้มูลค่าการส่งออกเป็นส่วนเติมเต็ม  (Residuals)    เหตุที่ทำเช่นนี้เพราะโครงสร้างต้นทุนมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าโครงการการจำหน่ายสินค้าในตลาดต่าง ๆ    ดังนั้นมูลค่าการนำเข้างวัตถุดิบจึงค่อนข้างเป็นสัดส่วนที่แน่นอนกับวัตถุดิบอื่น ๆ  ที่ใช้ในประเทศ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


กรุณาเขียนอ้างอิงดังนี้

คมสัน สุริยะ. 2552.  เทคนิคการสร้างและใช้งานตารางมูลค่าการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจระดับหมู่บ้าน. เชียงใหม่: ศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  [online] www.tourismlogistics.com


 
Link
       การใช้ประโยชน์จากตาราง SAM: การอ่านข้อมูลเบื้องต้น
       การใช้ประโยชน์จากตาราง SAM: SAM Multiplier Model
       การใช้ประโยชน์จากตาราง SAM: CGE
       การจัดตาราง SAM สำหรับการใช้งานในแบบจำลอง CGE
       คำถามที่ CGE ตอบได้
 


 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ