Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ข้ามสาขา พระบรมราโชวาท อัญเชิญพรปีใหม่พระราชทาน 2553
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaอัญเชิญพรปีใหม่พระราชทาน 2553 Print E-mail
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2552  เวลา  20.00 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  พระราชทานพรปีใหม่แก่ปวงชนชาวไทย  มีความว่า

"ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย   บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่   ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี   มาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน   ทั้งขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก   ที่วิตกห่วงใยในการเจ็บป่วยของข้าพเจ้า   และแสดงออกโดยประการต่างๆ จากใจจริง   ที่จะให้ข้าพเจ้าหายเจ็บป่วยและมีความสุขสวัสดี
 
ความสุขสวัสดีนี้   เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งของคนเรา   แต่จะสำเร็จผลเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใด   ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถและสติปัญญา   ในการประพฤติตัวปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล   

ในปีใหม่นี้    จึงขอให้ชาวไทยทุกคนได้ตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรงแน่วแน่   ที่จะประพฤติตัวปฏิบัติงานให้เต็มกำลังความสามารถ   โดยมีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดกำกับอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ   จะคิดจะทำสิ่งใด    ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี   ให้รอบคอบ   ทำให้ดี   ให้ถูกต้อง

ข้อสำคัญจะต้องระลึกรู้โดยตระหนักว่า    ประโยชน์ส่วนรวมนั้น    เป็นประโยชน์ที่แต่ละคนพึงยึดถือ    เป็นเป้าหมายหลัก    ในการประพฤติตัวและปฏิบัติงาน    เพราะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแท้จริง    ซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับทั่วถึงกัน    ความสุขสวัสดีจักได้เกิดมีขึ้น ทั้งแก่บุคคล ทั้งแก่ชาติบ้านเมืองไทย ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนา    

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย    และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา    จงอภิบาลรักษาท่านทุกคน    ให้ปราศจากทุกข์    ปราศจากโรคภัย    ให้มีความสุขกาย    สุขใจ    และความสำเร็จสมประสงค์    ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน"

กลับสู่สารบัญ


 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ