Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ รวมแบบจำลองสำหรับการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaรวมแบบจำลองสำหรับการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ Print E-mail

คมสัน  สุริยะ
15 ธันวาคม 2552
รวมแบบจำลองสำหรับการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์1.  แบบจำลอง Logit

Logit (โลจิต) ใช้ในการจำแนกกลุ่ม (Classification)   เป็นแบบจำลองที่ตัวแปรตาม (dependent variable: Y) มีสองค่า คือ 0 กับ 1  ในขณะที่ตัวแปรต้น (independent variable: X) จะเป็นตัวแปรต่อเนื่อง (continuous) หรือตัวแปรที่มีสองค่า (dummy) ก็ได้     แบบจำลองนี้ยังใช้ได้หากค่า Y มีมากกว่าสองค่าซึ่งจะเรียกว่า Multinomial Logit2.  แบบจำลอง CGE

CGE (Computable General Equilibrium)  เป็นแบบจำลองที่วิเคราะห์ทั้งระบบเศรษฐกิจ  ครอบคลุมทุกภาคส่วน  ทั้งการผลิต การบริโภค การใช้ปัจจัยการผลิต  การนำเข้าส่งออก  การออม  การคลังสาธารณะ เป็นต้น  โดยมีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งของระบบย่อมกระทบไปถึงส่วนอื่น ๆ อย่างเป็นลูกโซ่3.  แบบจำลอง SAM

SAM (Social Accounting Matrix)  เป็นข้อมูลการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกด้าน  ใช้สำหรับเป็นฐานข้อมูลให้ CGE  และสามารถใช้ทำแบบจำลองที่เรียกว่า SAM Multiplier Model ได้ด้วย  ในบทความนี้จะได้กล่าวถึงวิธีการสร้างและใช้งาน SAM ในระดับหมู่บ้าน (Village SAM)  ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทำในประเทศไทย4. แบบจำลอง Neural Networks

Artificial Neural Networks (ANNs)  เป็นเทคนิคในการจดจำลักษณะ (Pattern recognition) ใช้ได้ทั้งการทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการจำแนกกลุ่ม  โดยดูจากสิ่งที่พบเห็นได้ก่อนหน้านั้น  โดยเชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ จะเกิดซ้ำในรูปแบบเดิม  ความสามารถในการทำนายของ ANNs ดีกว่า Logit  และจะดียิ่งขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกับ Logit หรือเรียกว่าเทคนิค Selective Learning5. การวิจัยด้วยทฤษฎีเกมส์

ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ว่าจะทำอย่างไรเมื่อมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง  การวิจัยด้วยทฤษฎีเกมส์ทำได้ด้วยการเก็บข้อมูลจากห้องทดลอง บทความนี้จะได้แนะนำวิธีการสร้างการทดลองตามแบบสำนัก ไรน์ฮาร์ด เซลเท้น (Reihard Selten)  ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกับ จอห์น แนช (John Nash) และจอห์น ฮาร์ซานยี (John Harsanyi) ในการพัฒนาทฤษฎีเกมส์และวิชาเศรษฐศาสตร์การทดลอง (Experimental economics)  6. แบบจำลอง Multiplicative Interaction


วิธีคำนวณ Marginal effect ที่เป็นฟังก์ชั่นของตัวแปรบางอย่างที่เป็นบริบท  ใช้ในการทดสอบสมมติฐานว่า  "ถ้า X เพิ่มขึ้นแล้ว Y จะเพิ่มขึ้น  แต่ในบริบทที่ Z จะต้องเกิดขึ้นด้วย  หากไม่มี Z เกิดขึ้นก็จะไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง X กับ Y"   แบบจำลองนี้สามารถนำไปใส่เป็นส่วนหนึ่งของสมการถดถอยทั่วไป (regression) หรือแบบจำลองอื่น ๆ ได้ด้วย 7. การใช้เศรษฐมิติในการวิจัยตลาด


Daniel McFadden เขียนเรื่องนี้เอาไว้  โดยใช้เทคนิคเศรษฐมิติเข้ามาจับกับแบบจำลองทางการตลาด  โดยมีการเปรียบเทียบกับแบบจำลอง Structural Equation Model (SEM) และ Conjoint Analysis ไว้ด้วย8. แบบจำลอง Agent-based simulation

แบบจำลองที่สร้างให้หนึ่งคนเป็นหนึ่งหน่วย (agent)  แล้วแต่ละคนมีการกระทำระหว่างกันและกัน  เหมือนเกมส์ SIM  ใช้สำหรับศึกษาพลวัตรหรือการเปลี่ยนแปลงในรอบหลาย ๆ งวดเวลา  เพื่อดูว่าหากคนในระบบดำเนินกิจกรรมภายใต้สมมติฐานหรือพฤติกรรมบางอย่างแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบในระยะยาว9. แบบจำลอง Heckman Selection

เมื่อเรามีจำนวนตัวอย่างอยู่จำนวนหนึ่งแล้วแบ่งบางส่วนออกมาสร้างเป็นแบบจำลองใหม่  จะเกิดปัญหาที่เรียกว่า Selection bias เพราะว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่แบ่งออกมานั้นย่อมไม่เท่ากับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างรวมกันทั้งหมด   การแก้ไขทำได้ด้วยแบบจำลอง Heckman selection นี้10. แบบจำลอง Bivariate Probit

แบบจำลองที่มีตัวแปรตาม (Y) สองค่า คือ 0 กับ 1 และมีตัวแปรต้น (X) ที่มีสองค่าเช่นกัน คือ 0 กับ 1  แต่เกิดปัญหาว่าตัวแปร X กับ Y ไม่แน่ใจว่าตัวไหนเป็นเหตุและตัวไหนเป็นผล  เรียกว่าปัญหา Causalities นำไปสู่ปัญหาที่เรียกว่า Endogeneity   ทางแก้ไขคือต้องใช้แบบจำลอง Bivariate Probit นี้แทนโลจิต  โดยสร้างใหม่เป็นสองสมการและรันพร้อม ๆ กัน11.  สถิติสำหรับการวิจัยอื่น ๆ 


นักเศรษฐศาสตร์จำเป็นต้องรู้พื้นฐานทางสถิติ เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของการใช้งานแบบจำลองเชิงปริมาณ   เช่น 


เทคนิคทางสถิติอื่น ๆ เช่น 

กลับสู่สารบัญ
 
 

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ