Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย แบบจำลอง CGE ขั้นตอนการลงตัวเลขในตาราง SAM
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaขั้นตอนการลงตัวเลขในตาราง SAM Print E-mail
คมสัน สุริยะ
13 ธันวาคม 2552
 
 
ตามที่ได้เสนอรายละเอียดข้อมูลในช่องต่าง ๆของตาราง SAM ไปในบทความเรื่อง SAM คืออะไร ตอนนี้เราจะมาลงข้อมูลกันแล้ว
 


ขั้นที่ 1:  
นำข้อมูลที่ขัดเกลาแล้วจากหมวดที่ 5   17  และ 22  เรื่องเงินปันผล (ผลตอบแทนจากการใช้ปัจจัยทุน) (ในบทความเรื่อง แบบสอบถามสำหรับการเก็บข้อมูล SAM หน้าตาเป็นอย่างไร) มาลงข้อมูลในคอลัมภ์ที่ 1
 


ขั้นที่ 2:  
นำผลรวมจากขั้นที่ 1 มาลงข้อมูลในคอลัมน์ที่ 2 แถวที่ 1   ให้ระวังว่านี่คือมูลค่าสินค้าที่ผลิตได้หรือค้าขายในหมู่บ้านเท่านั้น ไม่รวมสินค้านำเข้า
 


ขั้นที่ 3:  
นำข้อมูลสินค้าสำเร็จรูปที่นำออกมาจากสต๊อก มาลงข้อมูลในคอลัมน์ที่ 2 แถวที่ 8   และนำข้อมูลการนำเข้าสินค้าเพื่อการผลิตและการค้ามาใส่ไว้ในคอลัมน์ที่ 2 แถวที่ 9
 

ขั้นที่ 4:   

นำข้อมูลที่ขัดเกลาแล้วจากหมวดที่ 19  และ 20 มาลงข้อมูลในคอลัมน์ที่  4 และ 5  ยกเว้นแถวที่ 8
 


ขั้นที่ 5:   
 
นำข้อมูลการบริโภคสินค้าสำเร็จรูปของครัวเรือนและสถาบันอื่นที่มิใช่ครัวเรือน ซึ่งนำออกมาจากสต๊อกของงวดก่อน มาลงข้อมูลในคอลัมน์ที่  4 และ 5  แถวที่ 8ขั้นที่ 6:   
นำข้อมูลที่ขัดเกลาแล้วเรื่องการลงทุน ซึ่งแยกไว้แล้วว่ามีการซื้อสินค้า และการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างไรบ้าง มาลงข้อมูลในคอลัมน์ที่ 6
 


ขั้นที่ 7:   
นำข้อมูลที่ขัดเกลาแล้วเรื่องการซ่อมบำรุง ซึ่งแยกไว้แล้วว่ามีการซื้อสินค้า และการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างไรบ้าง มาลงข้อมูลในคอลัมน์ที่ 7
 


ขั้นที่ 8:  
ลงข้อมูลรายการสินค้าในคอลัมน์ที่ 9 แถวที่ 2 เรื่องการส่งออกสินค้า
 


ขั้นที่ 9:  
ลงข้อมูลรายการค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตที่ได้จากนอกหมู่บ้าน (ค่าจ้าง ค่าเช่า ดอกเบี้ย กำไร)  ในคอลัมน์ที่ 10 แถวที่ 3 
 


ขั้นที่ 10: 
ลงข้อมูลรายการเงินโอนต่าง ๆ (เงินส่งกลับบ้าน เงินอุดหนุน เงินบริจาค) ในคอลัมน์ที่ 10 แถวที่ 4 และ 5 
 


ขั้นที่ 11:   
รวมค่าในแถวที่ 3 แล้วแยกว่ารายการไหนเป็นการจ่ายในหมู่บ้าน และรายการไหนเป็นการจ่ายนอกหมู่บ้าน    นำรายการที่จ่ายในหมู่บ้านมาใส่ไว้ในคอลัมภ์ที่ 3 แถวที่ 4 และ 5 (ขึ้นอยู่กับว่าจ่ายให้ครัวเรือน คือ แถวที่ 4 หรือสถาบันอื่นที่มิใช่ครัวเรือน คือ แถวที่ 5)   และนำรายการที่จ่ายนอกหมู่บ้านใส่ไว้ในคอลัมน์ที่ 3 คอลัมน์ที่ 10    ให้ระวังว่าหากในคอลัมน์ที่ 6 และ 7 แยกเรื่องปัจจัยการผลิตที่ออกนอกหมู่บ้านใส่ไว้ในแถวที่ 10 อยู่แล้ว จะไม่มีข้อมูลในคอลัมน์ที่ 3 แถวที่ 10 ซ้ำกันอีก
 


ขั้นที่ 12:   
ให้ใช้คอลัมน์ที่ 8 แถวที่ 2 เป็นตัวปรับค่า (residual) เพื่อให้ผลรวมในแถวที่ 8 และคอลัมน์ที่ 8 เท่ากัน
 


ขั้นที่ 13:  
ให้ใช้คอลัมน์ที่ 9 แถวที่ 6 เป็นตัวปรับค่า (residual) เพื่อให้ผลรวมในแถวที่ 6 และคอลัมน์ที่ 6 เท่ากัน 
  
ตอนนี้จะเห็นว่าผลรวมของแถวและคอลัมภ์อาจจะไม่เท่ากันก็ยังไม่เป็นไร เพราะเป็นเรื่องปกติที่ข้อมูลทั้งจากภาคสนาม (ปฐมภูมิ) และทุติยภูมิ เมื่อนำมาสร้าง SAM แล้วถึงจะพยายามมากแค่ไหนก็ทำให้สมดุลเองไม่ได้ เราจะมีวิธีในขั้นต่อไปเพื่อให้ตาราง SAM สมดุล

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


กรุณาเขียนอ้างอิงดังนี้

คมสัน สุริยะ. 2552.  เทคนิคการสร้างและใช้งานตารางมูลค่าการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจระดับหมู่บ้าน. เชียงใหม่: ศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  [online] www.tourismlogistics.com


 
Link
       การใช้ประโยชน์จากตาราง SAM: การอ่านข้อมูลเบื้องต้น
       การใช้ประโยชน์จากตาราง SAM: SAM Multiplier Model
       การใช้ประโยชน์จากตาราง SAM: CGE
       การจัดตาราง SAM สำหรับการใช้งานในแบบจำลอง CGE
       คำถามที่ CGE ตอบได้
 


 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ