Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย แบบจำลอง CGE การขัดเกลาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม SAM
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaการขัดเกลาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม SAM Print E-mail
คมสัน สุริยะ
13 ธันวาคม 2552
 


 
เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามและได้กรอกเข้าไปใน Excel รวมทั้งตรวจสอบการกรอกว่าถูกต้องหรือไม่ (clean ข้อมูลแล้ว) ขั้นต่อไปคือการตรวจสอบดูความถูกต้องของคำตอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสมเหตุสมผลของโครงสร้างการใช้จ่ายและความสมดุลระหว่างรายจ่ายของฝ่ายผู้ซื้อกับรายรับของฝ่ายผู้ขาย

 


เรื่องที่ควรตรวจสอบ อาทิเช่น1. โครงสร้างการผลิต
                1.1 โครงสร้างการผลิตสินค้าอย่างหนึ่งของครัวเรือนต่าง ๆ โดยทั่วไปเป็นอย่างไร
                1.2 มีครัวเรือนใดบ้างที่มีโครงสร้างการผลิตที่ผิดเพี้ยนไปจากครัวเรือนอื่น ให้เหตุผลได้หรือไม่ หรือว่าเกิดจากการตอบคำถามที่ผิดพลาด ควรกลับไปดูสภาพจริงอีกครั้ง 
                1.3 แหล่งซื้อวัตถุดิบซื้อมาจากไหน
                1.4 หากซื้อวัตถุดิบมาจากในหมู่บ้าน รายจ่ายนั้นเท่ากับรายรับของฝ่ายผู้ขายวัตถุดิบหรือไม่
                1.5   ไล่ทำให้ครบทุกสินค้าที่มีการผลิตในหมู่บ้าน


  

2.   โครงสร้างการบริโภค  
                2.1 โครงสร้างการบริโภคของครัวเรือนต่าง ๆ โดยทั่วไปเป็นอย่างไร
                2.2   มีครัวเรือนใดบ้างที่มีโครงสร้างการบริโภคที่ผิดเพี้ยนไปจากครัวเรือนอื่น ให้เหตุผลได้หรือไม่ หรือว่าเกิดจากการตอบคำถามที่ผิดพลาด ควรกลับไปดูสภาพจริงอีกครั้ง 
                2.3   แหล่งซื้อสินค้าซื้อมาจากไหน
                2.4   หากซื้อสินค้ามาจากในหมู่บ้าน รายจ่ายนั้นเท่ากับรายรับของฝ่ายผู้ขายสินค้าหรือไม่


 

3. การจำแนกเรื่องการลงทุนและการซ่อมบำรุง
                3.1   แยกสินทรัพย์ออกเป็นส่วน ๆ เช่น การเพาะปลูก ปศุสัตว์ การผลิต การค้า การบริการท่องเที่ยว การบริการที่ไม่ใช่การท่องเที่ยว และที่อยู่อาศัย
                3.2   ตรวจสอบเรื่องการลงทุน คือ การสร้างใหม่ ในแต่ละหมวด
                3.3   ตรวจสอบเรื่องการซ่อมบำรุง คือ การปรับปรุงของเดิมให้ใช้งานได้ดีดังเดิม ในแต่ละหมวด
                3.4 รวมแต่ละหมวดเข้าด้วยกัน
                3.5   การลงทุนและการซ่อมบำรุงซื้อสินค้าหรือใช้ปัจจัยการผลิตจากแหล่งไหนบ้าง
                3.6   หากซื้อสินค้าในหมู่บ้าน และใช้ปัจจัยการผลิตในหมู่บ้าน (แรงงานก่อสร้าง การเช่าเครื่องมือเครื่องจักร ฯลฯ) ต้องตรวจสอบว่ารายจ่ายเท่ากับรายรับของฝ่ายผู้ขายหรือไม่
 
4. เงินโอน
                4.1 หากเป็นการโอนในหมู่บ้าน ต้องตรวจสอบว่ารายจ่ายเท่ากับรายรับของฝ่ายผู้รับโอนหรือไม่หมายเหตุ


1. นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน
2. หากเกิดปัญหาขึ้นในข้อมูลส่วนใด   ต้องมีวิธีที่แน่นอนในการจัดการกับข้อมูลเรื่องดังกล่าว  และต้องโปร่งใส  เปิดเผยได้ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


กรุณาเขียนอ้างอิงดังนี้

คมสัน สุริยะ. 2552.  เทคนิคการสร้างและใช้งานตารางมูลค่าการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจระดับหมู่บ้าน. เชียงใหม่: ศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  [online] www.tourismlogistics.com


 
Link
       การใช้ประโยชน์จากตาราง SAM: การอ่านข้อมูลเบื้องต้น
       การใช้ประโยชน์จากตาราง SAM: SAM Multiplier Model
       การใช้ประโยชน์จากตาราง SAM: CGE
       การจัดตาราง SAM สำหรับการใช้งานในแบบจำลอง CGE
       คำถามที่ CGE ตอบได้
 


 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ