Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย แบบจำลอง CGE แบบสอบถามสำหรับการเก็บข้อมูล SAM หน้าตาเป็นอย่างไร
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaแบบสอบถามสำหรับการเก็บข้อมูล SAM หน้าตาเป็นอย่างไร Print E-mail
คมสัน สุริยะ
13 ธันวาคม 2552
 
 
 
แบบสอบถามของ Komsan Suriya มีต้นแบบมาจากของ Arjunan Subramanian  มีความยาว 125 หน้า แบ่งออกเป็น 22 หมวดหมู่ดังนี้
 
 

หมวดที่ 1: ข้อมูลเบื้องต้น                                                                                                 หน้า 1
หมวดที่ 2: ข้อมูลสมาชิกในบ้าน                                                                                         หน้า  1
หมวดที่ 3:   ที่ดิน                                                                                                             หน้า 2 - 4
หมวดที่ 4:   การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูก                                                                                หน้า 4 - 5
หมวดที่ 5:   การเพาะปลูกและกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการเพาะปลูก                                  หน้า 6 - 30
หมวดที่ 6:    การปรับปรุงและบำรุงรักษาสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก                                หน้า 31 - 33
หมวดที่ 7:   สินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการชลประทาน                                                                    หน้า 34 - 41
หมวดที่ 8:   อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทำการเพาะปลูก                                                       หน้า 42 - 44
หมวดที่ 9:   สินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก                                                                       หน้า 44 - 51
หมวดที่ 10: ปศุสัตว์                                                                                                          หน้า 52 - 59
หมวดที่ 11:   สินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทำปศุสัตว์                                                                    หน้า 60 - 67
หมวดที่ 12:  การผลิตสินค้าและการค้าที่ไม่ใช่การทำการเกษตร                                              หน้า 68 ? 69
หมวดที่ 12(1): การประกอบอาหารจำหน่าย (ร้านอาหาร)                                                        หน้า 70
หมวดที่ 12(2): การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมและสินค้าของที่ระลึก                                           หน้า 71 - 73
หมวดที่ 12(3):  ต้นทุนการผลิตสินค้าและการค้าที่ไม่ใช่การทำการเกษตร                                หน้า 74 ? 76
 
หมวดที่ 13:  สินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและการค้าที่ไม่ใช่การทำการเกษตร                   หน้า 77 - 82
หมวดที่ 14:  การให้บริการโดยได้รับเป็นเงินเดือน                                                                 หน้า 83
 
หมวดที่ 15:  การรับจ้างทั่วไปโดยรับเป็นค่าจ้างรายวันหรือรายชิ้น
                   แต่ไม่รวมการรับจ้างในภาคการท่องเที่ยว                                                           หน้า 84 - 85
หมวดที่ 16:   โฮมสเตย์                                                                                                      หน้า 86 -95
หมวดที่ 17:   การรับจ้างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
                    โดยรับเป็นค่าจ้างรายวันหรือเป็นครั้ง                                                                หน้า 96 - 108
หมวดที่ 18:   บ้านที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้าง และที่ดิน                                                               หน้า 109 - 118
หมวดที่ 19:    รายจ่ายเพื่อการบริโภค                                                                                   หน้า 119 - 120
หมวดที่ 20:   เครื่องอุปโภค                                                                                                 หน้า 121 ? 122
หมวดที่ 21:    เงินปันผลและเงินโอน                                                                                    หน้า 123
หมวดที่ 22:    หนี้สิน                                                                                                          หน้า 124 ? 125
 
 
หมายเหตุ

1.    ในหมวดที่ว่าด้วยกิจกรรมการผลิต การให้บริการ และการค้า เก็บข้อมูลทั้งด้านรายรับและต้นทุน  
2.    ในหมวดสินทรัพย์เน้นที่การหมุนเวียนของทรัพย์สินในงวดนั้น (รอบปี) ที่ซื้อ จำหน่าย ได้มา และให้ไป
3.    แบบสอบถามในบางหมวดหมู่ยาวหลายหน้า เพราะว่าเผื่อพื้นที่ไว้สำหรับความหลากหลายของสินค้าและบริการ
       เช่น ประเภทของพืชที่เพาะปลูก   หากผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้เพาะปลูกพืชประเภทใดก็ข้ามไปได้
4.    หมวดใดที่ครัวเรือนนั้นไม่มีรายได้ ก็ข้ามไปได้
5.    แบบสอบถามของ Arjunan Subramanian มีการถามเรื่องสินทรัพย์มีค่า เช่น ทองคำ เงินฝากธนาคาร ฯลฯ
       แต่ได้ตัดออกไปจากแบบสอบถามนี้เพราะว่าไม่ถูกอัธยาศัยผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย
6.    รายการสินทรัพย์ที่มีอยู่ใน RP (Reference period) ใช้ประโยชน์สำหรับการรัน regression
7.    หลักสำคัญคือเก็บข้อมูลให้ละเอียดไว้ก่อน  แล้วเราสามารถนำมารวมเป็นก้อนใหญ่ได้  แต่หากเก็บเป็นก้อนใหญ่มา
       จะนำมาแยกย่อยทีหลังไม่ได้แล้ว
 
 Reference Period  (RP)

คือ ช่วงเวลาของข้อมูลนั้น หรือ งวด ไม่จำเป็นต้องเริ่มเดือนมกราคมไปสิ้นสุดเดือนธันวาคม แต่นิยมเริ่มจากต้นฤดูกาลเพาะปลูกพืชสำคัญของหมู่บ้านนั้นไปจนจบฤดูกาลเพาะปลูก เช่น RP ของหมู่บ้านแม่กำปองซึ่งเก็บเมี่ยงเป็นหลัก คือ เดือนวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


กรุณาเขียนอ้างอิงดังนี้

คมสัน สุริยะ. 2552.  เทคนิคการสร้างและใช้งานตารางมูลค่าการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจระดับหมู่บ้าน. เชียงใหม่: ศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  [online] www.tourismlogistics.com


 
Link
       การใช้ประโยชน์จากตาราง SAM: การอ่านข้อมูลเบื้องต้น
       การใช้ประโยชน์จากตาราง SAM: SAM Multiplier Model
       การใช้ประโยชน์จากตาราง SAM: CGE
       การจัดตาราง SAM สำหรับการใช้งานในแบบจำลอง CGE
       คำถามที่ CGE ตอบได้
 


 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ