Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย แบบจำลอง CGE การจัดทำ SAM ระดับหมู่บ้าน ทำอย่างไร
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaการจัดทำ SAM ระดับหมู่บ้าน ทำอย่างไร Print E-mail
คมสัน สุริยะ
13 ธันวาคม 2552

 
 
การจัดทำ SAM ระดับหมู่บ้าน ทำได้สองวิธี วิธีแรกคือการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ    วิธีที่สองคือการสำมะโนหมู่บ้านโดยตรง (ปฐมภูมิ)
 


วิธีที่หนึ่ง การประมาณด้วยข้อมูลทุติยภูมิ
 

 
ในหนังสือเรื่อง Village Economies: The design, estimation, and use of villagewide economic models  พิมพ์ปี 1996 ของ J. Edward Taylor กับ Irma Adelman สองปรมาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เป็นครั้งแรกที่มีการเปิดตัว SAM ที่มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงลงไปในระดับหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ โดยมีการศึกษาจากห้าประเทศคือ
  • เซเนกัล ( Elise H. Golan)
  • อินเดีย (Shankar Subramanian)
  • เม็กซิโก (Irma Adelman, J. Edward Taylor และ S. Vogel ปี 1988 ซึ่งถือว่าเป็น Village SAM ตารางแรกที่ทำกันขึ้นมาในโลก)
  • เคนย่า (Blane D. Lewis และ Erik Thorbecke
  • อินโดนีเซีย (Katherine Ralston)
 
แต่ Village SAM อื่น ๆ ที่ได้มีการทำออกมาแล้วแต่ไม่ได้ยกมาไว้ในงานนี้มีอีกอาทิเช่น
  • Subramanian, S. and E. Sadoulet (1990)
  • Parikh, A. And E. Thorbecke (1996)
  • Kuiper, M. (2005)
 
นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังได้แนะนำ Village CGE เป็นครั้งแรกอีกด้วย
 
 

 
ตาราง SAM ระดับหมู่บ้านในการศึกษาเหล่านี้อาศัยการสำรวจในคราวอื่นโดยหน่วยงานอื่นที่ทำไว้แล้ว เช่น งานของ Shankar Subramanian ได้ใช้ข้อมูลของ ICRISAT (International Crops Research Institute for the Semi-Arid-Tropics) ซึ่งสำรวจครัวเรือนเพียงจำนวนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมู่บ้าน จากนั้นนำข้อมูลมาประมาณสำหรับทั้งหมู่บ้าน
 
 


 
 
วิธีที่สอง การสำมะโนหมู่บ้านโดยตรง 
 
 
การศึกษาแรกที่สร้าง SAM จากการสำมะโนโดยตรงคือการศึกษาของ Arjunan Subramanian (2007) ในประเทศอินเดีย ซึ่งเขาได้ทำแบบสอบถามขึ้นมาหนามากกว่า 120 หน้า ซึ่งต่อมา Komsan Suriya ได้นำมาปรับปรุงและใช้เก็บข้อมูลเพื่อทำ SAM ระดับหมู่บ้านเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551 ที่หมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


กรุณาเขียนอ้างอิงดังนี้

คมสัน สุริยะ. 2552.  เทคนิคการสร้างและใช้งานตารางมูลค่าการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจระดับหมู่บ้าน. เชียงใหม่: ศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  [online] www.tourismlogistics.com


 
Link
       การใช้ประโยชน์จากตาราง SAM: การอ่านข้อมูลเบื้องต้น
       การใช้ประโยชน์จากตาราง SAM: SAM Multiplier Model
       การใช้ประโยชน์จากตาราง SAM: CGE
       การจัดตาราง SAM สำหรับการใช้งานในแบบจำลอง CGE
       คำถามที่ CGE ตอบได้
 


 
 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ