Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน ทฤษฎีเกมส์ พื้นฐานทฤษฎีเกมส์
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaพื้นฐานทฤษฎีเกมส์ Print E-mail
คมสัน  สุริยะ
25 พฤศจิกายน 2552Lecture พื้นฐานทฤษฎีเกมส์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่


ดาวน์โหลด  ทฤษฎีเกมส์ 
(PDF 380 KB)
  • บทที่ 10: ลักษณะทั่วไปของเกมส์
  • บทที่ 11: ดุลยภาพแนช
  • บทที่ 12: กลยุทธ์
  • บทที่ 13: การร่วมมือ
  • บทที่ 14: การตัดสินใจแบบย้อนกลับ
สำหรับท่านที่ใช้เนื้อหาอ้างอิงจากส่วนนี้  ผมใคร่ขอความกรุณาเขียนในบรรณานุกรมของท่าน ดังนี้ จักขอบคุณมาก


คมสัน  สุริยะ. 2548. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2. เชียงใหม่: คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [online]
www.tourismlogistics.com Link
  • ได้เรียน Game Theory กับลูกศิษย์ของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล  (Link)
  • การทดลองครั้งแรกในชั้นเรียนทฤษฎีเกมส์ (Link)
  • การทดลองทฤษฎีเกมส์หากทำไม่ดีจะเป็นเพียงการทดสอบทัศนคติต่อความเสี่ยง  (Link)
  • การทดลองทฤษฎีเกมส์สำหรับเศรษฐศาสตร์พัฒนาและเศรษฐศาสตร์การจัดการ (Link)
  • สถิติสำหรับการทดลองทฤษฎีเกมส์ (Link)    
กลับสู่สารบัญ
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ