Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย วิจัยเกินกว่าในตำรา ขั้นที่ 5: ตั้งเป็นสมมติฐานแล้วพยายามตอบ
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaขั้นที่ 5: ตั้งเป็นสมมติฐานแล้วพยายามตอบ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
10 พฤศจิกายน 2552
 
 
ครึ่งหนึ่งของงานวิจัยคือการเล่าเรื่องให้ได้   และครึ่งหนึ่งที่เหลือก็คือการหาหลักฐานมายืนยันเรื่องที่เล่า หลักฐานดังกล่าวสามารถหามาได้ด้วยการตั้งสมมติฐาน
 
 
สมมติฐาน (Hypothesis) หมายถึงคำตอบที่เรามีไว้ในใจ   มันเป็นคำตอบที่เราเชื่อ ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับความเชื่อเดิม 
 
 
ไม่ใช่ว่าทุกสมมติฐานจะทดสอบได้   เพราะมันอาจจะเหลือกำลังที่เทคโนโลยีที่เรามี หรือทุน หรือเวลาที่เรามีจะเอื้อให้ทดสอบได้
 
 
อย่างไรก็ตาม เราก็จะพยายามตอบให้ได้ทุกสมมติฐานเท่าที่จะสามารถตอบได้
 
 


วิธีการตั้งสมมติฐาน
 
1.   ในแต่ละจุดของเรื่องเล่าของเรา (อ่านเรื่อง เรื่องของเรามีอยู่ว่า) ทั้งเรื่องสาเหตุของปัญหา และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา เราต้องเขียนออกมาว่าต้องการหลักฐานอะไรมาประกอบ   ทำเป็นรายการออกมาให้ชัดเจนทีละจุด ให้ครบทุกจุด
 

2.   หลักฐานนั้นมีอยู่แล้ว หรือยังไม่มี
 

3. ในบรรดาหลักฐานที่มีอยู่แล้ว แน่นหนาหรือยัง เชื่อถือได้ไหม แยกข้อที่ยังมีหลักฐานไม่น่าเชื่อถือไปไว้กับพวกที่ยังไม่มีหลักฐาน
 

4. ในบรรดาพวกที่ยังไม่มีหลักฐาน (รวมกับพวกที่หลักฐานไม่น่าเชื่อถือ) ให้เราตั้งคำถามประเภท ใช่ไหม (Yes or No)   เช่น 
 
  • ถ้าเราเล่าว่า  ?ผมคิดว่าถ้าเราลดราคาค่าโดยสารลงแล้วจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้น? เราก็ต้องตั้งคำถามว่า การลดราคาค่าโดยสารลงแล้วจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหม
 
  • ถ้าเราเล่าว่า ?ผู้โดยสารของเราที่เป็นลูกค้าประจำที่เราควรรักษาไว้คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษา? เราก็ต้องตั้งคำถามว่า   กลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นลูกค้าประจำของเราของเราใช่หรือไม่
 
 
5. หาวิธีทดสอบ   การทดสอบมีได้หลายวิธี   ดังนี้


  • เรื่องการลดราคาค่าโดยสารลงแล้วจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้น ให้คำนวณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา (Price elasticity of demand) วิธีการก็คือ รันรีเกรสชั่นระหว่าง ln จำนวนผู้โดยสาร กับ ln ค่าโดยสาร   โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรอิสระ (independent variable) จะเป็นค่าความยืดหยุ่น ซึ่งหากมีค่าสัมบูรณ์ (absolute) มากกว่าหนึ่งก็ใช่เลย    อย่าลืมว่านี่คือการทดสอบสมมติฐานว่า  Ho: ค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรอิสระเท่ากับศูนย์
 
  • เรื่องกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นลูกค้าประจำ   ให้ใช้แบบจำลองโลจิต แยกกลุ่มลูกค้าที่เป็นขาประจำ (Y=1) กับขาจร (Y=0) ด้วยจำนวนการใช้บริการต่อเดือนแล้วให้เป็นตัวแปรตาม (dependent variable) จากนั้นก็ใส่ตัวแปรอาชีพเข้าไปเป็นตัวแปรอิสระ (independent variable) ซึ่งหนึ่งในอาชีพก็คือนักเรียนนักศึกษา   สมมติฐานที่ทดสอบก็คือ  Ho: ค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรอาชีพนักเรียนนักศึกษาเท่ากับศูนย์
 

6.   จำไว้ว่า ท้ายที่สุดแล้ว อย่าเล่าเรื่องอะไรที่ไม่มีหลักฐาน หรือไม่ได้ทดสอบ   เราจะไม่คิดไปเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม 
 
 
  • เรื่องที่เราคิดเราต้องทดสอบ ถ้าทดสอบผ่านเราก็จะเชื่อ เมื่อเราเชื่อเราก็จะเล่า
 
  • เรื่องที่เราคิดแต่ไม่ได้ทดสอบ เราก็คือยังได้แต่คิด ยังคงเป็นสมมติฐาน   เมื่อเราได้แต่คิดและยังไม่มีหลักฐานอะไร   เราก็ยังไม่ควรเล่า
 

 
จำเป็นหรือไม่ที่ทุกสมมติฐานจะต้องมีการทดสอบ
 
 
คำตอบคือ  ไม่จำเป็น


ตัวเลขบางอย่างที่คำนวณออกมาได้เลย เช่น มูลค่าเพิ่มที่เก็บไว้ในประเทศ (Retaine value added) ไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบ   แต่เราอาจจะมีสมมติฐาน คือ คำตอบในใจว่า มูลค่าเพิ่มที่เก็บไว้ในประเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ไม่น่าจะน้อยกว่า 80%   สิ่งที่เราต้องทำคือคำนวณออกมาแล้วก็ดูว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่า 80% เท่านั้น  ไม่ต้องทดสอบอะไร
 
อย่างไรก็ตามหากตัวเลขมาจากหลายจังหวัด แต่ละจังหวัดมีมาหนึ่งตัวเลข เราก็จะมี 76 ตัวเลข แบบนี้ต้องคำนวณ Confidence interval ของมูลค่าเพิ่มที่เก็บไว้ในประเทศออกมา แล้วสามารถทดสอบว่าค่าเฉลี่ยแตกต่างจาก 80% หรือไม่ ด้วย t-test
 
 
 
ทฤษฎี  แนวคิด  และการทบทวนวรรณกรรม ถือว่าเป็นหลักฐาน  ใช่หรือไม่

คำตอบคือ ไม่ใช่

หลักฐาน หมายถึง  ผลการทดสอบด้วยแบบจำลองทางสถิติหรือแบบจำลองเศรษฐมิติ

หลักฐานที่แน่นหนา  หมายถึง   ผลการทดสอบด้วยแบบจำลองทางสถิติหรือแบบจำลองเศรษฐมิติที่ทำได้อย่างถูกต้อง  และให้ผลที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนรายละเอียดปลีกย่อยของแบบจำลอง  หรือ ที่เรียกว่า  Robustness check 


ทฤษฎี  แนวคิด  และการทบทวนวรรณกรรม  เป็นเพียงแต่การคาดเดาว่าผลการศึกษาจะออกมาอย่างไร  จึงไม่ใช่หลักฐานที่ค้นพบจากงานวิจัยที่กำลังทำอยู่   แต่ก็มีประโยชน์ในการอธิบายว่า  ผลการศึกษาออกมาอย่างที่ปรากฏนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุใด

 
 
 
ป.ล. ในหมวดต่อไปจะได้แนะนำวิธีการทางเศรษฐมิติเบื้องต้นสำหรับการทดสอบสมมติฐาน

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ