Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย วิจัยเกินกว่าในตำรา ขั้นที่ 1: การวิจัยต่างจากโพลอย่างไร
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaขั้นที่ 1: การวิจัยต่างจากโพลอย่างไร Print E-mail
คมสัน สุริยะ
10 พฤศจิกายน 2552
 
 
โพล (Poll) หรือ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เป็นการสำรวจ (Survey) ที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดอย่างหนึ่ง ดังนั้นการเรียนการสอนเรื่องการวิจัยจึงอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องนี้ แต่โพลไม่ถือว่าเป็นการวิจัย คำถามคือแล้วการวิจัยต่างจากโพลอย่างไร
 
 
งานวิจัยต่างจากโพลดังนี้
 

1. งานวิจัยมุ่งทดสอบความเชื่อ
 
ในขณะที่โพลอยากรู้ความคิดเห็นตามกระแส  งานวิจัยอยากรู้ในเรื่องที่เป็นความเชื่อ คือ เรื่องนี้มีประวัติดำเนินมาอย่างไร ในทางทฤษฎี (คือ ความเชื่อเดิม) บอกว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป   แล้วเราสงสัยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ เราจึงเก็บข้อมูลมาทดสอบความเชื่อดังกล่าว
 
มีคำกล่าวว่าในภาษาเยอรมันว่า Forchen, Glauben, Leben แปลว่า   เรามีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ   และที่เราเชื่อก็เพราะพิสูจน์แล้วด้วยงานวิจัย
 
 


2. งานวิจัยมุ่งตอบว่า ทำไม
 
ในขณะที่โพลถามความเห็นของประชาชนว่า ท่านพอใจกับการทำงานของรัฐบาลหรือไม่   การวิจัยต้องตอบได้ว่าทำไมถึงพอใจ    โดยต้องแสดงเหตุและผลได้อย่างชัดเจน เรียกว่า แบบจำลอง  
 
 

3. งานวิจัยแยกแยะสาเหตุได้อย่างละเอียด
 
ในขณะที่โพลระบุว่าประชาชนร้อยละ 80 ไม่พอใจในการทำงานของรัฐบาล งานวิจัยสามารถบอกได้ว่าอะไรทำให้ไม่พอใจ   เช่น คนที่ไม่พอใจมีลักษณะอย่างไร เป็นชายหรือหญิง ทำงานอะไร อาศัยในเมืองหรือชนบท มีรายได้เท่าไร มีหนี้สินมากน้อยเพียงใด ฯลฯ 
 
 


4. งานวิจัยไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ
 
ในขณะที่โพลบอกว่าความนิยมของนายกรัฐมนตรีในเดือนนี้สูงกว่าสามเดือนที่แล้ว แต่จริง ๆ อาจจะไม่แตกต่างกันก็ได้ งานวิจัยใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อบอกว่าตัวเลขที่ดูต่างกันนั้นแตกต่างกันจริงหรือไม่ เช่น t-test
 
 


5. งานวิจัยใช้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของประชากร
 
ในขณะที่โพลถามใครก็ไม่รู้  อาจจะถามคนจำนวนมากแต่ก็ไม่ทราบว่ากระจายทั่วถึงหรือไม่   แต่งานวิจัยต้องบอกได้ว่าคนที่ให้ข้อมูลมานั้นเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร โดยใช้กระบวนการสุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักการทางสถิติ
 
 


6. งานวิจัยมุ่งเสนอแนะ
 
ในขณะที่โพลรู้แล้วก็คือรู้   งานวิจัยมุ่งที่จะเสนอแนวทางในการจัดการด้วยการเปลี่ยนแปลงกลไกบางอย่าง คือ ควรปรับตรงจุดไหนเท่าไรแล้วอะไร ๆ จะดีขึ้น
 


 
7. งานวิจัยสามารถต่อยอดองค์ความรู้
 
ในขณะที่โพลทำเสร็จแล้วก็แล้วกันไป แต่งานวิจัยใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นหนึ่งได้   ซึ่งจะช่วยสนับสนุนหรือคัดค้านความเชื่อเดิม และอาจนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่หรือความเชื่อใหม่ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนต่อไปในอนาคต
 
 
 Link

 
กลับสู่สารบัญ ซีรีย์ทำวิจัยเป็นใน 45 ชั่วโมง

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ