Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ขั้นตอนปฎิบัติสำหรับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์กับอาจารย์คมสัน
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaขั้นตอนปฎิบัติสำหรับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์กับอาจารย์คมสัน Print E-mail
คมสัน สุริยะ
2 สิงหาคม 2553
 
 
 
นักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือปริญญานิพนธ์ (Econ 409) ขอให้ถือปฎิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 
อาจารย์คมสันรับเป็นที่ปรึกษาได้ในหัวเรื่องดังต่อไปนี้

1.   เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
2.   การท่องเที่ยวชุมชน  
3.   การพัฒนาของที่ระลึก
4.   การขนส่งผู้โดยสาร
5.   ทฤษฎีเกมส์,--- เช่น พฤติกรรมของมนุษย์   กลยุทธ์การแข่งขัน การส่งสัญญาณ (Microeconomics) 
6.   การค้าระหว่างประเทศ --- เน้นเฉพาะเรื่องการส่งออก
7.   เศรษฐศาสตร์สำหรับการวิจัยตลาด
 
 
อาจารย์คมสันใช้เครื่องมือสี่อย่างดังต่อไปนี้

1. แบบจำลอง CGE และ SAM  >>Link<<
2. แบบจำลอง นิวรอลเน็ตเวิร์คส์ (Neural Networks)  >>Link<<
3. เศรษฐมิติสำหรับเศรษฐศาสตร์การพัฒนา >>Link<<
4. การทดลองทฤษฎีเกมส์  >>Link<<
 


 ขั้นตอนการปฎิบัติสำหรับนักศึกษาของอาจารย์คมสัน
 

การรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

1.  นักศึกษาชั้นปริญญาตรีที่จะทำปริญญานิพนธ์ (Econ409) จะใช้ระบบการจัดสรรจากคณะ  ดังนั้นนักศึกษาจึงไม่จำเป็นต้องมาติดต่ออาจารย์ก่อน   หากกรณีที่นักศึกษามาติดต่ออาจารย์ไว้ก่อน  ในภายหลังก็อาจจะไม่ได้อาจารย์ก็ได้  เพราะแล้วแต่คณะเป็นผู้จัดสรร

2.  นักศึกษาชั้นปริญญาโทที่จะทำการค้นคว้าอิสระ (IS) ก็ใช้ระบบการจัดสรรจากคณะเช่นกัน

3.  นักศึกษาชั้นปริญญาโทที่จะทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) ให้นัดเวลาเข้ามาพบเพื่อพบปะพูดคุยกันในเบื้องต้นก่อน  หากอาจารย์คิดว่าจะสามารถรับเป็นที่ปรึกษาได้ก็จะตกลงรับ  หากคิดว่ามีอาจารย์ท่านอื่นที่มีความรู้ความสามารถตรงสาขากว่าก็จะแนะนำไปให้อาจารย์ท่านนั้นระยะแรกของการทำงานด้วยกัน

4.  นักศึกษามีเป้าหมายในการวางโครงเรื่องการทำวิจัยให้สมบูรณ์  เป็นขั้นตอนก่อนการสอบ Proposal   อาจารย์มีหน้าที่ขัดเกลาให้เกิดความเป็นระเบียบ  มีประเด็นที่น่าสนใจ  และมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้สำเร็จ  ตามกรอบเวลาสำหรับการศึกษาในชั้นปริญญานั้น

5. หากต้องการเข้าพบอาจารย์ให้เขียนเมลนัดก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยสองวัน   

6. เวลาการเข้าพบแต่ละครั้งประมาณ 30 นาที ถึง  หนึ่งชั่วโมง  ต่อนักศึกษา 1 คน
 
7.  นักศึกษาควรเข้าพบอาจารย์อย่างน้อยหนึ่งครั้งใน 2 เดือน    

8.  นักศึกษาที่รู้ตัวว่าต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณใดก็ตาม  มีหน้าที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นในชั้นเรียนปกติ   อาจารย์ไม่สามารถสอนให้ได้ทุกอย่างตั้งแต่ต้น

9.  ควรศึกษาพื้นฐานการทำวิจัยมาแล้ว  อย่างน้อยก็จากเนื้อหาที่นำเสนอในเว็ปนี้

10. หากระหว่างนี้เกิดความไม่สบายใจ คิดว่าทำงานด้วยกันไม่ได้ ให้มาขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทันที ไม่ต้องเกรงใจ เพราะถือว่าเมื่อทำงานด้วยกันแล้วควรต้องมีอัธยาศัยที่เข้ากันได้และสนุกไปด้วยกันจึงจะได้ผลงานที่ดี    ถ้าได้เจอคนใหม่ที่เข้ากันได้ดีกว่างานก็จะออกมาดีกว่า   อาจารย์จะไม่โกรธและไม่ว่าอะไรในเรื่องนี้   ก็มาพูดกันดี ๆ 
 

 
หลังจากการสอบ  Proposal

11. ในขั้นตอนนี้จะเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษายากแล้ว  งานต้องเดินหน้าอย่างเดียว   ทั้งนักศึกษาและอาจารย์จะช่วยกันทำให้งานเสร็จให้ได้

12.  ศิลปวิทยาการที่จำเป็นสำหรับการทำงานวิจัยให้เสร็จ  อาจารย์จะค่อย ๆ ถ่ายทอดให้ทีละน้อย  ตามสถานการณ์ที่นักศึกษาเผชิญอยู่   ให้นักศึกษาค่อย ๆ ทำไป  ถ้าติดปัญหาก็ให้มาคุยกันเรื่อย ๆ  

13.  อย่าลืมว่าการทำวิจัยในระดับชั้นนี้  ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา  ไม่ใช่การปล่อยให้นักศึกษาทำงานอยู่ตามลำพัง   ดังนั้นขอให้นักศึกษาเข้ามาคุยกันเรื่อย ๆ   อย่างน้อยเดือนละสองครั้ง (มากกว่าเดิมก่อนหน้านี้ ที่เคยขอให้มาอย่างน้อยสองเดือนครั้ง)

14.  อย่ามีอาจารย์ที่ปรึกษาเงา  หมายถึง  อย่าพยายามปรึกษาอาจารย์สองคนในเวลาพร้อมกัน  เพราะความเห็นจะแตกต่างกันได้  แล้วก่อให้เกิดความสับสนแก่นักศึกษา   ผมเองก็จะไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเงาให้ใคร   จะดูแลเฉพาะนักศึกษาของตนเองเท่านั้น

15.  เรื่องคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ขอให้อาจารย์เป็นผู้เลือกเอง    นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเสนอชื่อของท่านใดมาก่อน
 


ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์

16.  อาจารย์จะให้นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์เมื่อเห็นว่านักศึกษาทำงานวิจัยเสร็จแล้วเท่านั้น   งานจะเสร็จหรือไม่  อ้างอิงจาก  Proposal  ที่ได้สอบผ่านไปแล้ว  

17.  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง Proposal ให้ทำ Proposal  เล่มใหม่ออกมาเพื่อใช้อ้างอิงร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา  พร้อมทั้งลงนามยอมรับเอกสารร่วมกัน

18. นักศึกษามีหน้าที่นำเสนอผลงาน (presentation) สองครั้ง  ครั้งแรกนำเสนอให้อาจารย์ฟังอย่างเป็นทางการ   และครั้งที่สองนำเสนอใน  Staff seminar  ของศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ซึ่งเป็นการนำเสนอต่อสาธารณะ  (อาจารย์ท่านอื่นอาจจะไม่บังคับให้นักศึกษาต้องนำเสนอใน Staff seminar แต่อยู่กับอาจารย์คมสันต้องกล้าขึ้นเวทีหน่อย)

19. หลังจากนั้น   ให้นักศึกษาปรับปรุงวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอที่ได้รับจาก  Staff seminar  แล้วทำเป็นร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งให้อาจารย์หนึ่งเล่ม   อาจารย์พิจารณาแก้ไข  แล้วส่งกลับให้นักศึกษา  จากนั้นนักศึกษาแก้ไขอีกครั้ง   เล่มที่แก้ไขแล้วให้ใช้เสนอสอบวิทยานิพนธ์

20. นักศึกษามีหน้าที่นัดวันสอบวิทยานิพนธ์   จองห้องสอบ  และจัดการเรื่องอุปกรณ์การนำเสนอเอง

 


 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ