Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ความโปร่งใสในการตรวจข้อสอบ
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaความโปร่งใสในการตรวจข้อสอบ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
16 ตุลาคม 2552
 
 
 
ความเป็นอาจารย์สำคัญอยู่ที่ความโปร่งใส   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจข้อสอบและการตัดเกรด เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีผลได้ผลเสียโดยตรงที่กระทบต่ออนาคตของนักศึกษา
 

 
สำหรับน้อง ๆ ที่เข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่ พี่อยากฝากบอกว่าน้องต้องเตรียมพร้อมเสมอสำหรับการที่นักศึกษาจะมาขอดูคะแนนสอบ  
 
 

ตอนที่น้องตรวจข้อสอบต้องสร้างเกณฑ์ขึ้นมาสำหรับตัวเองก่อน เช่น คำตอบที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง   หากมีจุดไหนที่บกพร่องหรือหายไปจะหักคะแนนอย่างไร   ถ้าเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ให้แสดงวิธีทำจะต้องระบุว่าถ้าทำขั้นแรกผิดจะปรับเป็นศูนย์ทั้งข้อ หรืออาจจะให้คะแนนในส่วนที่เหลือ ก็แล้วแต่ว่าจะสร้างเกณฑ์ขึ้นมาอย่างไร ที่สำคัญต้องโปร่งใส และถ้าจะให้ดีที่สุดก็ให้บอกเกณฑ์ดังกล่าวแก่นักศึกษาไว้ก่อนด้วย
 
 

เมื่อน้องรับกระดาษคำตอบมาแล้วก็ตรวจไปตามเกณฑ์ที่วางไว้ หากมีสิ่งใดที่นอกเหนือไปจากเกณฑ์ก็ต้องใช้ดุลยพินิจ และให้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรลงในกระดาษคำตอบนั้นเลยว่าได้พิจารณาว่าอย่างไรกันลืม  
 
 

ตอนรวมคะแนนให้ตรวจทานด้วย เพราะบางทีบวกเลขผิด หรือเครื่องคิดเลขผิด   ถ้าให้ดีก็ให้บวกใน Excel ก็จะผิดยากกว่า และทำให้ตรวจทานง่ายเพราะมองเห็นได้เลยว่าคะแนนแต่ละข้อเป็นเท่าใดบ้าง
 

 
ขั้นตอนการตัดเกรดสำคัญมาก อย่างแรกคือต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจนอีกเช่นกันว่าจะตัดแบบอิงกลุ่ม (เช่นนักศึกษา 10% แรกเท่านั้นที่ได้ A)  อิงเกณฑ์ (เช่นนักศึกษาที่ได้คะแนนมากกว่า 85 ถือว่าได้ A) หรือทั้งอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ (เช่น นักศึกษา 10% แรกและได้คะแนนมากกว่า 85 ถือว่าได้ A)    น้องจะตั้งเกณฑ์อย่างไรก็สุดแล้วแต่ความเหมาะสมในชั้นเรียนของน้อง  แต่จำไว้ว่าน้องต้องชี้แจงได้ในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ และต่อนักศึกษาที่จะมาถาม
 
 


สุดท้ายแล้ว ให้ระวังที่จะให้ F แก่ใคร เพราะว่าจะมีผลเสียต่อนักศึกษาโดยตรง ทั้งต้องลงใหม่ (หากเป็นวิชาบังคับ)   ทำให้พลาดเกียรตินิยม  และยุ่งยากในการสมัครงาน   ถ้าหากคิดว่าคะแนนสอบกลางภาคของใครไม่ดีแล้วเสี่ยงที่จะติด F ให้เขียนบอกไว้เลยว่าควร drop W   แต่หากดันทุรังมาเรียนอยู่แล้วก็ยังสอบตกก็ช่วยไม่ได้ ถือว่านักศึกษายอมรับความเสี่ยงเอง
 
 

 
ข้อสำคัญที่จงจำไว้ก็คือ ให้ปฎิบัติกับนักศึกษาที่มาขอดูคะแนนสอบเหมือนกับผู้ฝากเงินธนาคารที่มาขอดูสมุดบัญชีเงินฝากของเขา   เพราะคะแนนของเขาก็เหมือนเงินฝาก  อาจารย์ต้องทำตัวเหมือนนายธนาคารซึ่งโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
 


 
สุดท้าย อย่าทำสมุดคำตอบของนักศึกษาหาย ให้เก็บไว้จนนักศึกษารุ่นนั้นสำเร็จการศึกษาแล้วค่อยทิ้ง เพื่อที่ว่าจะสามารถตรวจสอบกันได้ย้อนหลัง   เรื่องนี้สำคัญ  เราให้นักศึกษามาดูสมุดคำตอบได้   แต่อย่าใจดีจนให้สมุดคำตอบคืนไปแก่นักศึกษาเพราะถ้าหายไปแล้วจะเดือดร้อนได้ในภายหลังเมื่อคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ เรียกตรวจสอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ