Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaทำวิจัยไว้ภายหน้า Print E-mail
คมสัน  สุริยะ
25 กันยายน 2552ผมขอขยายความจากเดิมที่เขียนลงในบทความเรื่อง  ต่างโต๊ะก็ต่างกติกา   ซึ่งได้กล่าวถึงการขอทุนวิจัยจากภาครัฐในเมืองไทยว่า ถ้าอยากได้เงินวิจัยภาครัฐ  ก็ให้เกาะกระแส  ส่าเหตุที่ต้องเกาะกระแสมีสองเรื่อง  เรื่องแรกก็คือโอกาสที่จะได้ทุนวิจัย  และเรื่องที่สองก็คือโอกาสที่จะได้งานที่ปรึกษา (ซึ่งมักจะได้ค่าตอบแทนดีกว่างานวิจัย)เรื่องเกาะกระแสทำให้นักวิจัยต้องมี Portfolio  ของความสนใจอยู่หลายเรื่อง  คิดแล้วถือว่าเป็นต้นทุนของนักวิจัยที่ต้องทำการศึกษาหลาย ๆ เรื่องไปพร้อม ๆ กัน   ต้องรู้จักทำการศึกษา Pilot ไว้ก่อนเพื่อให้มีข้อมูลและชินกับการศึกษาในประเด็นนั้น   ซึ่งเมื่อกระแสพัดมาเข้าทางก็จะเหมือนถูกหวย
แต่กระแสก็คือกระแส   โดยมากเมื่อกระแสพัดผ่านหายไปแล้ว  งานวิจัยด้านนั้นก็จะเสื่อมความนิยมและราคาตกไปด้วย  เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมนักวิจัยไม่สามารถอยู่กับประเด็นหนึ่งได้นานนัก  เพราะจะมีปัญหาเรื่องปากท้อง   ทำให้ต้องเปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น    แต่ประเด็นเดิม ๆ อาจจะวนกลับมาใหม่ในรอบสิบปี 

อย่างไรก็ตาม  สังคมคาดหวังจากนักวิจัยให้เกาะติดกับเรื่องหนึ่งนาน ๆ     นั่นก็เป็นไปได้  หากเราให้ทุนแก่นักวิจัยคราวละ 5 ปี    ซึ่งจริง ๆ ก็มีระบบนี้อยู่แล้ว  แต่ยังมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับทุนที่ต้องแข่งขันกันปีต่อปี    ส่วนความกังวลว่าหากให้ทุนนาน ๆ แบบนี้แล้วกลัวว่าผลงานจะออกมาไม่สมราคา   ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการใช้ระบบการติดตามตรวจสอบผลงานที่เหมาะสม
กลับสู่สารบัญ

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ