Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ข้ามสาขา Tourism and poverty reduction Literatures สำคัญด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนา
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
SuriyaLiteratures สำคัญด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนา Print E-mail
คมสัน  สุริยะ
25  กันยายน 2552สัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ที่มหาวิทยาลัยเกิร์ทธิงเก้นจะมีมหกรรมโชว์ประจำปีเรื่องเศรษฐศาสตร์พัฒนา  บรรดาศาสตราจารย์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกศิษย์สายตรงของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล คือ Prof. Amartya Sen  ได้ประชุมร่วมกันแล้วก็จำแนกหัวข้อสำคัญของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาได้ประมาณ  10 หัวข้อ  ในแต่ละหัวข้อก็ได้คัดเอา Literatures  ที่สำคัญมาให้นักศึกษาได้อ่านและอภิปรายกัน   เข้าใจว่าเป็นเอกสารที่ทันสมัยหรือมีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อความคิดความเชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์พัฒนา  เอกสารดังกล่าวมีรวมกันประมาณเกือบ 100 เรื่องท่านสามารถศึกษารายการเอกสารเหล่านั้นได้ที่http://www.post-graduates.net/wps/pgn/dl/liste/magks-unit-gottingen/
ท่านที่ต้องการ download เอกสารดังกล่าวสามารถ search จาก Google ซึ่งบางเรื่องสามารถ download ได้ฟรี  บางเรื่องที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Science direct สามารถ download ได้ที่สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลับสู่สารบัญ

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ