Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน เศรษฐมิติ Robustness check หมากบังคับที่ต้องทำ
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
SuriyaRobustness check หมากบังคับที่ต้องทำ Print E-mail

คมสัน  สุริยะ
11  สิงหาคม 2552


การ Present ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  จำเป็นต้องมี Robustness test แสดงด้วยทุกครั้ง  ซึ่ง  Robustness test มีความหมายได้หลายทาง แล้วแต่ว่าจะมองในมุมของนักสถิติ หรือนักเศรษฐศาสตร์ 


ในมุมมองของนักสถิติ


Robustness test  คือ การทดลองถอดข้อมูลบางจุดออก แล้วรันแบบจำลองใหม่ จากนั้นเอาใส่กลับเข้ามาเหมือนเดิม แล้วถอดตัวอื่นออกไปบ้าง แล้วรันใหม่ ทำอย่างนี้หลาย ๆ รอบ   ลองดูว่าจะให้ผลเหมือนเดิมหรือไม่ข้อมูลบางจุดมันมีผลมาก เราเรียกว่า Influential point   ถ้าถอดออกแล้ว เส้นที่เคยโค้งสวยงามกลายเป็นเส้นแบน ๆ ไปเลยก็มี   เช่น เส้นโค้งรูปตัวยูหัวกลับ  ถ้าถอดจุดที่อยู่สูงสุดของภูเขาออก  มีหวังกลายเป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอน   ของแบบนี้ต้องระวังนะครับ  แล้วถ้ายิ่งไปนำเสนอเป็นทฤษฎี เช่น Kuznets' curve ยิ่งอันตรายนะครับ(ตัวของ Simon Kuznets เองก็เขียนยอมรับไว้ที่ท้ายเอกสารของเขาว่าผลงานของเขาส่วนใหญ่เกิดจากการคาดเดา)


ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์Robustness test เป็นการทดลองด้วยหลาย ๆ วิธี และด้วยหลาย ๆ ตัวแปร

1.  การทดลองด้วยหลายวิธีที่ต่างกัน ซึ่งมีสมมติฐานเกี่ยวกับข้อมูลที่ต่างกัน  เช่น  สมการแรกรันด้วย OLS  สมการที่สองรันด้วย Two-stage least squares (2SLS) เมื่อคิดว่าข้อมูลอาจจะมีปัญหา Endogeneity   หรือ สมการแรกรันด้วย Random effect (Panel data)  และสมการที่สองรันด้วย Fixed effect  เมื่อคิดว่าความผันแปรในกลุ่มเดียวกันจะมีผลกระทบมากกว่าความผันแปรระหว่างกลุ่ม

2.  การทดลองด้วยตัวแปร Control  ที่แตกต่างกัน

ตัวแปร Control คือ  ตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวแปรเป้าหมาย (Target variables)  ตัวแปรเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสมมติฐานหลักที่เราต้องการทดสอบ  แต่มีผลกระทบต่อเรื่องที่เรากำลังทดสอบ  ดังนั้นต้องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านี้กับตัวแปรตาม (dependent varibales) ไว้ในสมการด้วย   

อย่างไรก็ตาม  การใส่ตัวแปร Control บางตัวพร้อม ๆ กัน หรือการถอดบางตัวออกไป  อาจจะทำให้ผลการรันของตัวแปรเป้าหมายออกมาแตกต่างกันอย่างมาก  ดังนั้นจึงต้องทดอลงใส่ ๆ ถอด ๆ ตัวแปร Control เหล่านี้  แล้วดูว่าตัวแปรเป้าหมายยัง Significant และมีเครื่องหมายเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า  


3. การทดลองใส่และถอดตัวแปรเป้าหมาย  หากมีมากกว่าหนึ่งตัว

การทดสอบ Robustness สามารถทำได้ด้วยการทดลองใส่และถอดตัวแปรเป้าหมายได้ด้วย  เช่น  หากมีตัวแปรเป้าหมายสองตัว เช่น  X1 และ X2  ก็ควรทำสามสมการ  คือ  ใส่ทั้ง X1  และ X2  ในสมการแรก  จากนั้นในสมการที่สองมีเพียงแต่ X1  และในสมการที่สามมีเพียงแต่ X2  เป็นต้น  ผลการทดสอบอาจจะออกมาไม่เหมือนกันก็ได้   แต่เราหวังว่าจะออกมาเหมือนเดิม  เพราะถ้าไม่เหมือนเดิม (เครื่องหมายกลับด้าน หรือกลายเป็นไม่ Significant)  แสดงว่ามีปัญหาไม่ผ่าน Robustness test

กลับไปสู่สารบัญ
 

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ