Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ข้ามสาขา Tourism and poverty reduction เที่ยวไปพัฒนาไป
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเที่ยวไปพัฒนาไป Print E-mail
คมสัน  สุริยะ
8  กรกฎาคม 2552


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ทรงตรัสถึงที่มาของโครงการหลวงว่าเกิดขึ้นมาได้จาก "การเที่ยวไปพัฒนาไป"  เมื่อพระองค์เสด็จไปเยี่ยมเยือนพสกนิกรในท้องถิ่นกันดารต่าง ๆ แล้วได้เห็นถึงความทุกข์ยากของพสกนิกรเหล่านั้นจึงได้ทรงตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดพวกเขาถึงได้ต้องทนทุกข์กันถึงอย่างนั้นและทำอย่างไรถึงจะสามารถทำให้พวกเขาพ้นจากความทุกข์ยากเหล่านั้นได้   จากนั้นพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ข้าราชการนำไปทดลองปฏิบัติ  โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่าง ๆ เข้ามาร่วมถวายข้อมูลและความคิดเห็นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ   ผลจากการเที่ยวไปพัฒนาไปของพระองค์ได้ปรากฏเห็นชัดแจ้งแล้วว่าได้ผลจริง  พสกนิกรจำนวนมากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระเนตรถึงความสำเร็จและทรงตรัสว่า  "ที่ของเราคืออยู่ท่ามกลางประชาชน... หากประชาชนไม่ทอดทิ้งข้าพเจ้าแล้ว  ข้าพเจ้าจะทอดทิ้งประชาชนได้อย่างไร"  ประเทศไทยช่างโชคดีมหาศาลที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรม  และทรงเห็นแก่ความกินดีอยู่ดีของประชาชนทั่วพระราชอาณาจักรอย่างเสมอภาคทั่วกัน


ประเทศเยอรมันไม่ได้ต่างกับประเทศไทยในเรื่องความทุกข์ยากของประชาชน  แม้ว่าผมจะนำเสนอถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจเยอรมันอย่างต่อเนื่อง  แต่ในอีกมุมหนึ่งของประเทศเยอรมันก็มีความยากจนแทรกตัวเองอยู่ทุกหนแห่ง   ภาพต่อไปนี้คือแผนที่ความยากจนของประเทศเยอรมันในปี พ.ศ. 2550  ซึ่งท่านจะสังเกตได้ว่าพื้นที่ที่เป็นเยอรมันตะวันออกเดิมมีความยากจนอยู่มาก  บางรัฐ เช่น  Mecklenburg-Vorpommern มีอัตราคนยากจนมากถึงร้อยละ 24.3  เลยทีเดียวประเทศไทยมีความยากจนในบางพื้นที่มากกว่าประเทศเยอรมนี  สังเกตได้จากแผนที่ความยากจนฉบับล่าสุดจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจะเห็นได้ว่าหลายจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอัตราความยากจนมากกว่าร้อยละ 30  ของประชากรในจังหวัดนั้น  แต่ในทางตรงกันข้าม  บางจังหวัดของไทยมีอัตราความยากจนน้อยกว่าร้อยละ 10  ซึ่งถือว่าดีกว่ารัฐที่ดีที่สุดของเยอรมันคือ  Baden-W?rttemberg ซึ่งมีอัตราความยากจนอยู่ที่ร้อยละ 10 

เว็ปไซต์ www.tourismlogistics.com  เปิดดำเนินการมาแล้ว 9 เดือน  เราเหลืออีก 3 เดือนจะครบหนึ่งปี  เราได้นำเสนอบทความทางเทคนิคต่าง ๆ มากมายที่เป็นความรู้ในระดับมหาวิทยาลัย  แต่เรายังไม่ได้ตั้งคำถามต่อตนเองว่า  "เมื่อมีความรู้แล้วเราจะเอาไปใช้ทำอะไร"   ซึ่งคำตอบต่อคำถามนี้จะนำเราไปสู่ทิศทางของการสร้างสรรค์เว็ปไซต์ในอีกสามเดือนที่เหลือก่อนจะครบปี  เราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้


ด้วยความเป็นคนไทยที่ได้เห็นตัวอย่างการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นจะทำให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และด้วยภารกิจของความเป็นลูกศิษย์รุ่นที่ 3  ของอาจารย์ Amartya Sen  ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นแรก  (Prof. Stephan Klasen)  และรุ่นที่สอง (Prof. Carola Gr?n)  ถึงค่านิยมและอุดมการณ์ในการพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์  ทำให้ผมเลือกที่จะพัฒนาเว็ปไซต์ www.tourismlogistics.com  ไปในทิศทางของ "การเที่ยวไปพัฒนาไป"


แน่นอนว่าอยู่ ๆ เราจะเที่ยวไปแล้วพัฒนาไปโดยไม่มีความรู้ไม่ได้  อย่างน้อยเราต้องมีข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ที่เราจะเข้าไปพัฒนาเสียก่อน   น่าเสียดายที่ข้อมูลเหล่านั้นไม่ค่อยได้มีการเก็บไว้อย่างเป็นระบบและอย่างที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์   ข้อมูลอย่างแรกคือการสำรวจเศรษฐกิจครัวเรือนซึ่งควรทำในแต่ละหมู่บ้าน  สี่หรือห้าปีครั้งหนึ่ง  เพื่อนำมาสร้างเป็นข้อมูลสองช่วงเวลา (Panel Data)  อันจะทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและความยากจนของชาวบ้านอย่างชัดเจน    ข้อมูลต่อมาคือบัญชีทางสังคมระดับหมู่บ้าน (Social Accounting Matrix)  หรือที่เรียกว่า SAM  ซึ่งจะเป็นข้อมูลโดยละเอียดของสภาพเศรษฐกิจหมู่บ้าน  อันจะสามารถนำทางเราไปสู่การพัฒนาได้อย่างแม่นยำดุจดังมีแผนที่ทางเศรษฐกิจ


เมื่อมีข้อมูลแล้ว  ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญในลำดับต่อไป  แบบจำลองต่าง ๆ ที่เราเรียน ไม่ว่าจะเป็นแบบจำลอง CGE   แบบจำลองโลจิต  แบบจำลอง Neural Networks จะช่วยทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้จริงหรือไม่   


ชาวบ้านไม่เหมือนเรา  เขาไม่ได้ต้องการเพียงเรียนจบ  หรือไม่ได้ต้องการไปหางานทำในบริษัทใหญ่โตหรือองค์กรข้ามชาติ  เขาต้องการความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และได้อยู่ในถิ่นฐานของตนเอง  เขาจึงไม่ได้สนใจแบบจำลองในแบบที่เราสนใจ   เราสนใจว่าแบบจำลองเหล่านี้จะทำให้เราเรียนจบและได้งานทำ  แต่เขาสนใจว่าแบบจำลองเหล่านี้จะทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้จริงไหม   ดังนั้นการพัฒนาไม่ใช่เพียงแต่ทำแบบจำลองให้ผ่าน ๆ ไป  มันต้องช่วยพวกเขาได้จริง ๆ นี่คือความท้าทายที่เราเผชิญอยู่ดังนั้น   www.tourismlogistics.com   ในช่วงต่อไปจึงจะเป็นเรื่องราวของการเดินทางไปยังท้องถิ่นประเทศต่าง ๆ เพื่อดูตัวอย่างของการพัฒนาเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบ้านเมืองของเราบ้าง  และแน่นอนว่าจะได้มุ่งเสนอความรู้ในด้านแบบจำลองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและช่วยเหลือให้เกิดความกินดีอยู่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริงในสังคมไทยต่อไป   ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเป็นกำลังใจให้เราตลอดมา  และขอท่านช่วยเป็นกำลังใจให้เราต่อไป
ขอขอบคุณภาพประกอบ
1/  แผนที่ความยากจนประเทศเยอรมนี
http://www.zdf.de/ZDFxt/module/MMR/heute/armutsquoten/Armutsquoten-Grafik.jpg

2/ แผนที่ความยากจนของไทย
http://service.nso.go.th/nso/povertymap/poverty.html
กลับไปสู่สารบัญ
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ