Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ข้ามสาขา Tourism and poverty reduction สร้างการท่องเที่ยวชุมชนอย่างไร
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaสร้างการท่องเที่ยวชุมชนอย่างไร Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   
Thursday, 16 April 2009 11:53

หมู่บ้านในประเทศไทยมีประมาณ 70,000 แห่ง แต่ละแห่งต้องการนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในหมู่บ้าน เพราะเสมือนมีเงินสดเดินเข้ามาใช้จ่ายถึงที่ กระนั้นการจะสร้างให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่าย เคล็ดลับที่ประมวลได้จากการศึกษาเชิงลึกในหมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนมีดังต่อไปนี้


1. สำคัญตั้งแต่การเริ่มต้น


การท่องเที่ยวชุมชนเป็นการท่องเที่ยวของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน ชาวบ้านต้องรับรู้ร่วมกันทั้งหมดว่าหมู่บ้านของเรากำลังจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา ซึ่งจะต้องมีกิจกรรมที่แปลกใหม่เกิดขึ้น กิจกรรมเหล่านี้อาจจะสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านได้จึงต้องคุยกันก่อนว่าทุกคนเห็นด้วยที่จะเปิดการท่องเที่ยวไหม แล้วหากเปิดจะได้ผลประโยชน์คืนมาให้ชาวบ้านทุกคนได้อย่างไร เรื่องนี้ต้องพูดกันให้ชัดเจน มีการวางระบบการเก็บเงินที่ได้จากการท่องเที่ยวเข้ากองกลาง แล้วมีระบบการกระจายเงินนั้นให้กับชาวบ้านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีกติกาเรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กรรมการที่ดูแลการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน เรื่องการเงินจะต้องทำบัญชีอย่างโปร่งใส


2. แบ่งหน้าที่  


เมื่อตกลงกันได้แล้วว่าชาวบ้านจะเอาการท่องเที่ยว จากนั้นจะมีการแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนว่าใครจะทำอะไร ใครจะให้ที่พัก ใครจะทำอาหาร จะมารวมศูนย์กันทำอาหารหรือจะให้แต่ละบ้านทำอาหารแยกกันเอง ใครจะจัดการแสดง ใครจะให้บริการนวดแผนไทย แบ่งกันเป็นกลุ่ม ๆ โดยตั้งหัวหน้ารับผิดชอบกลุ่มนั้นเพื่อการปฏิบัติการอย่างพร้อมเพรียง


3. การสร้างมาตรฐาน

เมื่อตกลงกันได้แล้วว่าใครจะทำอะไร ต่อมาก็จะต้องมีมาตรฐานว่าการให้บริการต้องดีเพียงใด ไม่ใช่ว่าคนให้ที่พักสักแต่ให้ที่พัก คนทำอาหารสักแต่ทำอาหาร แต่ต้องวางมาตรฐานที่พัก มาตรฐานอาหาร คนที่จะให้ที่พักก็ต้องทำบ้านตัวเองให้ได้ตามมาตรฐาน แม้ว่าจะยังไม่ครบทุกข้อในวันนี้แต่ก็ขอให้มีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้ตามมาตรฐาน จากนั้นมีการติดตามตรวจสอบมาตรฐานเป็นระยะเพื่อการันตีว่ามาตรฐานต่าง ๆ ไม่หย่อนไป


4. การพัฒนาจุดขาย

เมื่อการเตรียมตัวในส่วนของหมู่บ้านพร้อมสำหรับการรับนักท่องเที่ยวแล้ว ขั้นต่อไปคือการสร้างการตลาด คณะกรรมการที่ดูแลการท่องเที่ยวย่อมคิดแล้วว่าในหมู่บ้านมีสิ่งใดที่พอจะมีศักยภาพดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ก็พยายามพัฒนาตรงจุดนั้น โดยอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านมาช่วยกัน เช่น การพัฒนาบริเวณน้ำตกให้สะอาด ปลอดภัย และสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยว การทำเส้นทางเดินป่าให้ปลอดภัย การจัดโปรแกรมการทำกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาวันเดียว และโปรแกรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาหลายวัน สิ่งเหล่านี้นักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสจะได้เกิดความประทับใจและนำกลับไปบอกต่อ การประชาสัมพันธ์ปากต่อปากจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ชุมชนไม่ต้องลงทุนอะไรมาก เพียงแต่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น ส่วนเรื่องบริษัทนำเที่ยวมักจะได้ยินชื่อเสียงของหมู่บ้านเองแล้วมาติดต่อที่หมู่บ้านเอง โดยมากหมู่บ้านไม่ต้องเดินทางไปติดต่อกับบริษัททัวร์ก่อน


5. การขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ


เมื่อนักท่องเที่ยวมาแล้วแน่นอนว่ารายได้ก็จะตกกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางตรง เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าการแสดง ค่านวด ซึ่งดูเหมือนรายได้จะกระจุกอยู่กับกลุ่มคนกลุ่มเดียว แต่หมู่บ้านสามารถสร้างกิจกรรมที่ขยายโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในส่วนอื่นได้เรื่อย ๆ เช่น การผลิตของที่ระลึก ซึ่งกลุ่มแม่บ้านที่ทำของที่ระลึกไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับนักท่องเที่ยวโดยตรง พวกเขาสามารถนำงานกลับไปทำที่บ้านหรือที่รวมกลุ่มของชุมชน แล้วนำสินค้ามาจำหน่ายที่ร้านค้าชุมชน นอกจากนั้นการขายกาแฟก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้ชาวบ้านที่เก็บกาแฟสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นและราคาดีขึ้นโดยไม่ต้องส่งไปขายนอกหมู่บ้าน การท่องเที่ยวหากทำดี ๆ แล้วจะช่วยขยายอานิสงค์ไปยังส่วนอื่น ๆ ทั้งการเกษตรและการผลิตสินค้าหัตถกรรมในหมู่บ้านได้


6. คืนสิ่งดี ๆ ให้ชาวบ้าน


ชาวบ้านที่ไม่ได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวโดยตรงต้องได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว ส่วนแรกจากเงินปันผลจากเงินกองกลางที่รวบรวมไว้จากรายได้จากการท่องเที่ยว ส่วนที่สองคือสาธารณูปโภคที่ดีขึ้น ทั้งเรื่องถนนหนทาง สัญญาณโทรศัพท์มือถือ เตาเผาขยะประสิทธิภาพสูง เหล่านี้จะทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าเมื่อมีการท่องเที่ยวเข้ามาแล้วทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นก็จะให้ความร่วมมือกับการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ