Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย บริหารงานวิจัย ข้อควรระวังเรื่องกรอบเวลา
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaข้อควรระวังเรื่องกรอบเวลา Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   

สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งระบุว่าต้องส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ ไม่ใช่ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการซึ่งโดยมากคือ 1 ปีนั้น ต้องระวังให้ดีว่านักวิจัยจะส่งไม่ทัน เพราะนักวิจัยไม่ได้มีเวลาทำวิจัย 1 ปีเต็ม ๆ

โดยปกติระยะเวลาของโครงการ วช. หรือที่เรียกว่าโครงการเงินอุดหนุน จะเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม ของปีแรก แล้วสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ของปีต่อไป ตามปฏิทินของปีงบประมาณ แต่ปัญหาข้อแรกคืองบประมาณจะมาล่าช้า กว่าเงินจะโอนเข้าบัญชีจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนครึ่ง หรือหากปีไหนมีปัญหาทางการเมืองเกิดไม่มีรัฐบาลขึ้นมาทำให้งบประมาณประจำปียังไม่ผ่านสภาฯ ก็อาจจะต้องรอกันกว่า 3 เดือน นักวิจัยโดยมากจะไม่เริ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลจนกว่าจะได้เงิน เพราะมีค่าใช้จ่ายทั้งค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งคงลำบากหากนักวิจัยต้องสำรองออกไปก่อน

โครงการ วช. ต้องการ ?รายงานฉบับสมบูรณ์? เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ ดังนั้นนักวิจัยจะต้องเผื่อเวลาไว้ล่วงหน้าอีกอย่างน้อยสามเดือน คือ เดือนกันยายน ส่งเข้าโรงพิมพ์ และต้องตรวจรับงานที่พิมพ์เสร็จแล้วให้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน (ไม่ใช่เสนอขออนุมัติจัดพิมพ์ภายในวันที่ 30 กันยายน) เดือนสิงหาคม แก้ไขร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ตามคำแนะนำของ Peer review การจัด Art work ภายในเล่มรายงานและการออกแบบหน้าปกรายงาน เดือนกรกฎาคม ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ Peer review แล้วรอผลการอ่านส่งกลับมายังนักวิจัย ดังนั้น ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์จะต้องเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างช้าที่สุด  

หากการพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์ต้องใช้เงินเกินหนึ่งแสนบาท ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ต้องใช้วิธีสอบราคาซึ่งจะต้องเผื่อเวลาไว้อีก 1 เดือน และต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าการสอบราคาครั้งแรกอาจจะไม่ได้ผู้รับจ้างที่จะสามารถจ้างได้ ซึ่งอาจจะต้องมีการสอบราคาครั้งที่สองทำให้เสียเวลาไปอีก ดังนั้นในกรณีต้องสอบราคานี้ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์จะต้องเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายนเป็นอย่างช้าที่สุด  

ดังนั้น เมื่อนับตั้งแต่เวลาการเริ่มต้นการทำงานได้จริง ๆ ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมจะนับได้เพียง 8 เดือนครึ่ง (หรือเพียง 7 เดือนครึ่งหากต้องสอบราคา) นั่นคือเวลาที่นักวิจัยมีอยู่จริง ๆ สำหรับการเก็บข้อมูล การแปลงข้อมูลให้เป็นไฟล์ดิจิตอล การประมวลผล การอภิปรายผล การสรุปผล และการเขียนร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ นักวิจัยต้องมีวินัยและทุ่มเทอย่างมากจึงจะทำสำเร็จตามกรอบเวลาที่รัดตัวเช่นนี้  


 << ย้อนกลับ
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ