Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย บริหารงานวิจัย ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   

การวิจัยต้องระวังคำว่า ?ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์? กับ ?รายงานฉบับสมบูรณ์? ใน TOR จะต้องเน้นว่าเมื่อครบเวลาการทำวิจัย เช่น 1 ปี จะส่ง ?ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์? ไม่ใช่ ?รายงานฉบับสมบูรณ์?  

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์คือรายงานที่นักวิจัยสรุปผลการวิจัยอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่าง แล้วส่งให้ผู้ให้ทุนตรวจพิจารณา ซึ่งหลังจากที่ผู้ให้ทุนอ่านแล้วจะมีการแจ้งมายังนักวิจัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการให้แก้ไขปรับปรุงรายงานในส่วนใดบ้าง นักวิจัยเมื่อได้รับแล้วจะต้องชี้แจงว่าได้แก้ไขข้อไหนและข้อไหนที่ไม่แก้ไขเพราะเหตุใด แล้วส่งคำตอบกลับไป จากนั้นผู้ให้ทุนจะพิจารณาอีกครั้ง หากรับได้ตามการชี้แจงของนักวิจัยก็จะอนุมัติให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ แต่หากไม่พอใจกับคำตอบก็อาจจะส่งหนังสือมาถกประเด็นกันอีกครั้ง หรือเชิญนักวิจัยไปนำเสนอต่อคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการพอใจในการชี้แจงจึงจะมีมติอนุมัติให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และจ่ายเงินงวดสุดท้ายได้ ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลายาวนานประมาณ 1 ? 3 เดือนหรือมากกว่านั้น ดังนั้นนักวิจัยจะต้องไม่รวมระยะเวลานี้ไว้ในระยะเวลาวิจัยตามกรอบของ TOR

การส่งร่างรายงานฉบับใด ๆ ก็ตามไปยังผู้ให้ทุนมีข้อควรระวังเรื่องวันหยุดราชการ หากเส้นตายของการส่งรายงานเป็นวันหยุดราชการ นักวิจัยจะต้องส่งรายงานให้ถึงสำนักงานของผู้ให้ทุนภายในวันสุดท้ายก่อนวันหยุดราชการนั้น เช่น หากเส้นตายเป็นวันอาทิตย์จะต้องส่งให้ถึงภายในวันศุกร์ และต้องเป็นการส่งให้ถึงสำนักงานของผู้ให้ทุนไม่ใช่เพียงแต่ส่งไว้ที่สำนักงานไปรษณีย์ เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มงวดใน TOR และหากพลาดอาจเป็นข้ออ้างของผู้ให้ทุนที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินงวดนั้น

 
<< ย้อนกลับ
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ