Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 8: Inception report
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 8: Inception report Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   

Inception report คืออะไร ในการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาไม่รู้ตัวว่ากำลังทำ Inception report อยู่แล้ว แต่เรียกว่า Proposal แต่เมื่อมาเป็นนักวิจัยจะต้องได้ทำแยกออกจาก Proposal ดังนั้นจึงควรรู้จักกับมันไว้สักเล็กน้อย

Inception report หรือ รายงานเบื้องต้น บ้างก็เรียกว่ารายงานขั้นต้น ใช้เขียนรายละเอียดของงานวิจัยนั้นอย่างละเอียดก่อนการลงมือปฏิบัติจริง โดยมากมักจะส่งให้เจ้าของทุนประมาณหนึ่งเดือนหลังจากการเซ็นต์สัญญารับทุน

การรับทุนวิจัยแบบมืออาชีพจะไม่มีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับยาวส่งไปให้เจ้าของทุน แต่จะเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยสั้น ๆ ประมาณ 3 ? 10 หน้าเท่านั้นเพื่อตกลงในหลักการ (ซึ่งฉบับนี้เรียกกันว่า Proposal) หากถูกใจกันระหว่างผู้ให้ทุนและนักวิจัยก็จะตกลงทำสัญญารับทุนวิจัย โดยฝ่ายผู้ให้ทุนจะเขียนข้อตกลงในการทำงาน เรียกว่า TOR (Terms of Reference) โดยมีเนื้อหาจาก Proposal ฉบับสั้นนั้นอยู่ด้วย ซึ่งในการรับทุนนั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องลงนามกำกับทุกหน้าของ TOR นี้ หลังจากรับทุนมาแล้วนักวิจัยจะต้องเขียน Inception report ส่งไปบอกผู้ให้ทุนให้ทราบว่ารายละเอียดของการทำงานเป็นอย่างไร หากผู้ให้ทุนเห็นว่าไม่เหมาะสมก็อาจจะระงับการให้ทุนได้

Inception report เป็นสิ่งที่บอกว่านักวิจัยพร้อมที่จะลงสนามแล้ว โดยถือแผนที่การทำวิจัยฉบับหนึ่งไว้ในมือ ซึ่งโดยมากประกอบด้วยวิธีการทำวิจัยโดยละเอียด และในทางสังคมศาสตร์ต้องแนบแบบสอบถามที่จะใช้ในในเบื้องต้นเสมอ (โดยมากมักมีการปรับแบบสอบถามหลายครั้งในภายหลังจนกว่าจะเข้าที่) เมื่อผู้ให้ทุนอนุมัติให้ทำวิจัยต่อได้ นักวิจัยก็จะใช้แบบสอบถามฉบับเบื้องต้นนั้นออกเก็บข้อมูลได้ทันที และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวิธีที่ระบุไว้ใน Inception report ต่อไป รวมทั้งแปลผลตามแนวทางที่ระบุไว้ด้วยเช่นกัน พูดง่าย ๆ ก็คือสามารถทำงานออกมาเสร็จสรรพได้
 
แต่อย่าลืมว่างานวิจัยที่ดีจะต้องถามต่อ ดังนั้นงานที่ออกมาในรอบแรกนั้น โดยมากนักวิจัยมืออาชีพจะยังไม่พอใจกับสิ่งที่ได้มานี้ (แม้ว่าผู้ให้ทุนจะพอใจแล้ว และครบถ้วนตามสัญญา) แต่จะพยายามทำต่อให้ได้สิ่งที่หนักแน่นขึ้นมานำเสนอ (นักวิจัยมืออาชีพจึงมักจะทำให้ผู้ให้ทุนได้กำไรอยู่เสมอ) ดังนั้นอาจจะต้องมีการปรับแบบสอบถามกันใหม่ ลงมือเก็บข้อมูลกันใหม่ และวิเคราะห์กันใหม่อีกหลายรอบ จนกว่านักวิจัยจะมั่นใจในหลักฐานและคำตอบที่ได้จากการวิจัย เรื่องนี้เป็นความแตกต่างระหว่างนักวิจัยมืออาชีพและนักวิจัยทั่วไป  

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อนักวิจัยทั่วไปทดสอบพบว่าการที่คนยากจนเพราะไม่ได้รับการศึกษา แล้วมักจะหยุดอยู่เพียงเท่านี้ แต่นักวิจัยมืออาชีพจะศึกษาต่อไปว่าแล้วทำไมคนยากจนถึงไม่ได้รับการศึกษา เพราะพ่อแม่ไม่อยากให้เรียน ไม่มีเงินเรียน อยู่ห่างโรงเรียน ไม่มีเวลาเรียน หรือหากหญิงมีการศึกษาแล้วอาจจะไม่มีสามี เป็นต้น นักวิจัยมืออาชีพมักจะไม่หยุดจนกว่าจะได้คำตอบที่ละเอียดขึ้นอีก นอกจากงบประมาณและเวลาจะไม่พอจริง ๆ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เขียนอยู่ใน Inception report แต่ถือว่าเราทำเพิ่มให้


 << ย้อนกลับ
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ